skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake overeenkomsten over Jeugdhulp, Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie.

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake overeenkomsten over Jeugdhulp, Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie.

Vraag 055 2014-2018

Edelachtbaar College,

Daar 1 januari inmiddels in beeld is, zal inmiddels wel duidelijk zijn welke concrete afspraken gemaakt zijn met betrekking tot de uitvoering van de 3 D’s. De bedoeling van deze vraag is dat de Raad kan beschikken over een volledige “ordner” met daarin opgenomen de afspraken die de gemeente met derden al of niet via de samenwerkingsverbanden H10, H5 en H4 gemaakt heeft en de afspraken tussen de gemeente en de H10, H5 en H4. Dit is belangrijk voor de controleplicht die de Raad heeft op de juiste uitvoering van de kaders zoals deze geformuleerd zijn. Bovendien maakt dat in het evaluatiejaar 2015 door de Raad beter bekeken kan worden welke keuzes voor 2016 en de jaren nadien gemaakt kunnen worden.

Bij de fractie van Westland Verstandig leven de navolgende vragen:

  • Kan het College een opsomming geven van alle overeenkomsten die zijn gesloten met –kort gezegd- alle zorgaanbieders inclusief de contracten die gesloten zijn door en met samenwerkingsverbanden –H10, H5, H4-? Kan uw College deze contracten aan de Raad verstrekken?
  • Is uw College ook bereid de overeenkomsten tussen de gemeente enerzijds en het in ieder geval na 1 januari 2015 zelfstandig opererende inkoopbureau “H10 Jeugd en WMO” aan de Raad te verstrekken? Ook eventuele overeenkomsten tussen de gemeente Westland en de andere H10-gemeenten?
  • Wanneer zijn de eerste resultaten te verwachten van de pilots CJG, Generalisten, Kernnetwerken, Frontoffice en de projecten aangemeld op grond van de subsidieverlening Innovatie 3 D? Kan het College voorts toezenden de toewijzende besluiten van de aanvragen ingevolge de subsidieverordening Innovatie, zulks teneinde de Raad in de gelegenheid te stellen te beoordelen of aan de beoordelingscriteria van artikel 6 van de verordening voldaan is. Kan het College ook de aanvragen aan de Raad beschikbaar stellen?
  • In de notitie “De weg van en naar de burger” is aangegeven dat in het vierde kwartaal 2014 de opbrengst van de pilots en de criteria ten behoeve van de evaluatie bekend zouden zijn. Is daarover al meer te melden en zo ja wat?
  • Is er ook met Vitis welzijnsorganisatie een overeenkomst gesloten terzake van de aanvullende taken die door de decentralisaties bij Vitis terechtkomen? Is uw College bereid om ook die overeenkomst aan de Raad te verstrekken?
  • De gemeente Westland zou ook met ZZP’ers nog overeenkomsten sluiten terzake van de uitvoering van de 3 D’s. Kan een opgave gedaan worden van de hoeveelheid contracten die inmiddels zijn gesloten en wat de criteria zijn om als ZZP’er met de gemeente te kunnen contracteren?
  • Welke overeenkomsten moet de gemeente nog sluiten met derden ter uitvoering van de 3 D’s?
  • Is uw College bereid om de sheets/presentaties die door de diverse werkgroepen op informele informatieavonden gehouden zijn te verstrekken, zodat de Raad/de betrokken raadsleden zelf een totaaloverzicht kunnen maken van zaken die besproken zijn?
  • De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Westland en Rijswijk (H4) kopen gezamenlijk in vanwege de schaalgrootte en de efficiency van volumevoordeel op het gebied van de individuele begeleiding, groepsbegeleiding, kortdurend verblijf en een klein deel van de persoonlijke verzorging. Welke overeenkomsten zijn er met DSW en is het College bereid om die overeenkomsten aan de Raad te verstrekken? Eerder heeft het College aangegeven dat bij de inkoop van de WMO 2015 nauw wordt samengewerkt met DSW en dat gebruik gemaakt wordt van de kennis en expertise die DSW op het vlak van zorginkoop heeft. Kunnen ook die contracten verstrekt worden?
  • Welke concrete afspraken zijn gemaakt met de aanbieders om te innoveren door bijvoorbeeld combinaties te maken van informele en formele ondersteuning en zorg, danwel samen te werken met andere aanbieders en gebruik te maken van de collectieve voorzieningen.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top