skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake overlast Havenstraat/Emmastraat

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake overlast bewoners Havenstraat/Emmastraat Monster en het niet serieus nemen van klachten

Vraag 085 2014-2018

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig is benaderd door een aantal omwonenden van het huidige schoolgebouw het Kompas/Heilig Hart in Monster. De bewoners hebben overlast van de sloop van het schoolgebouw en hebben daarover klachten geuit richting de gemeente. Echter er wordt niets met die klachten gedaan. Noch de gemeente noch een andere instantie noch de bouwheren melden zich. Stofoverlast doet zich in grote mate voor. De gemeente Westland komt niet verder dan dat zij erkent dat er sprake is van overlast en dat zij contact zal opnemen met de bouwheren van het sloop- en het nieuwbouwproject. Er zou contact worden opgenomen met de betreffende personen, maar dat is tot nog toe niet gebeurd. De gemeente heeft hier een eigen taak en dient niet te volstaan met te verwijzen naar de bouwheren, maar dient zelf in actie te komen.

Overigens ontbreekt iedere afscherming van de locatie met zeilen en wordt er ook niet voor gezorgd dat geen verwaaiing van stof plaatsvindt doordat de locatie nat gehouden wordt zoals dat veel voorkomt. Ook wordt ter plaatse het puin kleingemaakt, hetgeen eveneens ernstige overlast oplevert. Diverse meldingen hebben plaatsgevonden bij de gemeente Westland over stofoverlast, het onbruikbaar zijn van de tuinen, het buitenhangen van wasgoed is niet mogelijk, de hele dag wordt er stof ingeademd. Wel zijn er na aandringen ter plaatse sproeiers geplaatst, maar die zijn weer niet op de juiste plek gezet. Ook binnen de woningen is er stofoverlast.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Welke procedure is er bij de gemeente om in geval van dit soort klachten direct tot actie over te gaan?
  • Waarom wordt er niets gedaan als een aantal personen gegronde klachten hebben over overlast ten gevolge van bouw-/sloopwerkzaamheden?
  • Zijn de klachten bij uw College bekend en is het mogelijk dat een logboek gegeven wordt vanaf het begin van de klachten medio juni tot heden?
  • Wil uw College direct overgaan tot actie om dit soort overlast niet meer mogelijk te maken?
  • Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit soort zaken al bij de omgevingsvergunningsverlening geregeld moeten worden en in die vergunning voorwaarden moeten worden opgenomen om dit soort overlast te voorkomen? Voorts zullen voorwaarden opgenomen moeten worden dat als zich al overlast als in deze voordoet, de bouwer gehouden is een en ander ook daadwerkelijk op te lossen door zelf schoon te maken en in ieder geval de kosten van schoonmaak te dragen;

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top