skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake parkeersituatie Langestraat in ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake parkeersituatie Langestraat in
‘s-Gravenzande

 

Vraag 086 2014-2018

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door een aantal bewoners van het deel van de Langestraat in ’s-Gravenzande hetwelk gelegen is tussen het Marktplein en de Noordwind. Ter hoogte van de Parel zijn een achttal parkeerplaatsen recent vervallen en ten gevolge van nieuwbouw en een aantal bestemmingswijzigingen van panden is de parkeerdruk in het hiervoor genoemde deel van de Langestraat toegenomen. De gemeente heeft een aantal parkeerplaatsen inmiddels voorzien van de tegels “NP”, hetgeen betekent dat daarop niet geparkeerd mag worden. Waarom die tegels geplaatst zijn is niet in alle gevallen te verklaren.

Voorts mag niet geparkeerd worden op de gele steentjes en ook daarvan kan niet gezegd worden dat verklaarbaar is waarom dat het geval is. De bewoners begrijpen dan ook niet dat blijkbaar door dit soort aanduidingen het aantal parkeerplaatsen nog verder wordt teruggebracht.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Kan het College aangeven wat de reden is dat het aantal parkeerplaatsen in het hiervoor genoemde deel van de Langestraat tussen het Marktplein en de Noordwind is teruggebracht door de aanduidingen NP en doordat er gele steentjes in plaats van donkere stenen zijn aangebracht?
  • De tegels NP zijn blijkbaar door uitvoerders van de gemeente aangebracht en van één plek is zelfs duidelijk dat die stenen per vergissing daar zijn neergelegd. Klopt dit en is dit bij uw College bekend?
  • De bewoners zelf hebben ook om aandacht gevraagd bij uw College en de Raad bij schrijven van 19 juni 2015. Daarin wijzen de bewoners ook op eventueel de bereidheid van enkele ondernemingen om hun medewerkers niet in de Langestraat te laten parkeren maar op de Gasthuislaan of de Vreeburghlaan. Is uw College eventueel bereid om hier een bemiddelende rol in te vervullen zodat ook de bewoners van de Langestraat wederom het hen toekomende leefgenot terugkrijgen?
  • Zijn er oplossingen denkbaar voor het parkeerprobleem hetwelk thans duidelijk aanwezig is en is het College bereid om de geplaatste NP-tegels te verwijderen?
  • Op 9 november 2013 werd aan uw College een brief gezonden in het kader van het verkeersbesluit van 3 oktober 2013. Voorzover de bewoners weten is op die brief geen inhoudelijke reactie gegeven. Klopt dat? Zo neen waarom niet en zo ja kan het antwoord dan worden verstrekt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top