skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake particulier initiatief tot opvang van dementerenden in ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake particulier initiatief tot opvang van dementerenden in ‘s-Gravenzande

Vraag 061 2014-2018

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig is benaderd door een aantal betrokkenen die opvang van zes tot acht dementerenden willen doen plaatsvinden in een vrijstaande woning in ’s-Gravenzande. Het initiatief gaat uit van een particulier, die tezamen met een zorgbureau, dat al in opdracht van de gemeente werkt, het plan heeft opgevat om het hiervoor genoemde aantal dementerende ouderen tussen 10.00 uur en 16.00 uur op maandag, woensdag en vrijdag opvang te bieden. Ter plaatse zijn een aantal activiteiten mogelijk: een moestuin is aanwezig, een golfbaantje en allerlei andere zaken die het mogelijk maken om opvang daadwerkelijk in te vullen.

Uiteraard dienen degenen die daar opgevangen worden geïndiceerd te zijn voor begeleiding in groepsverband. Het betreft uitsluitend dagopvang. De betrokkenen hebben dit aan de gemeente voorgelegd en uw College heeft dit “op een botte wijze” afgewezen als zijnde –kort gezegd- niet wenselijk.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt dit soort initiatieven niet serieuzer genomen en wordt niet met betrokkenen verder overleg gevoerd omtrent de mogelijkheden en wordt niet positief meegedacht?
  • Waarom wordt niet naar de situatie gekeken welke inhoudt dat de huidige eigenaresse eveneens dementerend is, op maandag, woensdag en vrijdag nergens terecht kan en nu door haar echtgenoot dit prijzenswaardige initiatief genomen wordt? Waarom wordt dit niet met open armen ontvangen?
  • Een probleem volgens het College zou ook de bestemming van de woning zijn, zijnde een woonbestemming en daar zou dit gebruik niet in overeenstemming mee zijn. Is dit echt het argument wat uw College gebruikt heeft?
  • Waarom wordt dit soort initiatieven niet eveneens in de vorm van een pilot mogelijk gemaakt? Nogmaals de zorg op maat is in dit initiatief betrokken en een algemeen gewaardeerd en erkend zorgbureau zal die zorg op maat leveren. Inmiddels hebben zich al de nodige vrijwilligers ook aangediend om naast professionele krachten de opvang te gaan verzorgen. Is dit alles bij uw College bekend?
  • Is dit nou niet ook een typisch voorbeeld van een initiatief wat in aanmerking komt voor een uitkering uit het Innovatiefonds? Gaat de wethouder haar toezegging gestand doen dat ook in 2015 weer geld beschikbaar komt voor dat fonds en waarom wordt dit soort initiatieven daar dan niet toe gerekend?
  • Kort en goed: Waarom honoreert uw College dit initiatief niet? Op zijn minst is dit een pilot waard;

Daar de gehele afwikkeling urgent is, zou mijn fractie gaarne zien dat uw College deze vraag op zeer korte termijn beantwoordt. Nogmaals nu is het initiatief er nog en als het te lang duurt, dan moet gevreesd worden dat betrokkenen het opgeven. Dit is toch niet wenselijk.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top