skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake perspublicatie AD over dure inhuur externe krachten voor invoering 3 D’s

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake perspublicatie AD over dure inhuur externe krachten voor invoering 3 D’s

Vraag 045 2014-2018

Edelachtbaar College,

In het AD is een artikel verschenen waaruit blijkt dat Westland € 10,85 per inwoner voor 22 tijdelijke arbeidskrachten uitgeeft. Inmiddels heeft PW daar ook al een vraag over gesteld.

 

Op dinsdag 14 oktober 2014 is door de Raad een kredietbesluit genomen en tezamen met LPF Westland was de fractie van Westland Verstandig kritisch over de onderbouwing van het voorstel. Het College kon toen geen antwoorden geven op de daadwerkelijke invulling van het bedrag, terwijl toch toen al duidelijk was dat een deel van het bedrag al was uitgegeven. De wethouder kon tijdens de raadsvergadering nauwelijks een andere uitleg geven dan dat er een geweldige klus op ons af komt en dat de kwetsbare burgers niet in de steek gelaten kunnen worden. Dat is allemaal juist, maar zoals al eerder door de fractie van Westland is uitgesproken, mag het natuurlijk niet zo zijn dat het geld aan de ambtelijke organisatie wordt uitgegeven en niet aan “de handjes aan het bed”.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is de door AD Westland gegeven informatie juist? Indien dat het geval is, waarom heeft de wethouder daarvan geen melding gemaakt tijdens de behandeling in de Raad van 14 oktober 2014? Was die informatie toen wel bij de wethouder bekend?
  • Kan een uitsplitsing gegeven worden van de 21 externe krachten? Op welke afdelingen zitten die? Via welk bureau zijn deze ingehuurd?
  • Wat betekent tijdelijk, tot hoelang loopt die tijdelijkheid?
  • Kan een overzicht gegeven worden van de bestaande vaste bezetting van de medewerkers van de gemeente die zich bezighouden met de 3 D’s?
  • Lopen alle dienstverbanden op 1 januari a.s. af? Dit zou dan in strijd zijn met het gegeven dat het echte werk pas in de loop van 2015 gaat beginnen als een inventarisatie gemaakt moet worden van hetgeen na 1 januari 2016 nodig is. Gaarne een reactie hierop;
  • Waarom al die externe krachten, terwijl toch duidelijk is dat in 2015 heel veel bij het “oude blijft”?

Gaarne deze vragen beantwoorden vòòr de Begrotingsraad van 6 november a.s.

Hoogachtend,
U e.a., 

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top