skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake positie bewoners sluitende verzorgingshuizen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake positie bewoners sluitende verzorgingshuizen

 

Vraag 029 2014-2018

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig blijft berichten ontvangen van ongeruste Westlandse inwoners over de gang van zaken bij de verzorgingshuizen in ’s-Gravenzande, Ter Heijde en Naaldwijk die dicht gaan. Met name vanuit Sonnevanck ontvangen wij alarmerende berichten. Hoogbejaarde bewoners die hun hele leven in ’s-Gravenzande gewoond hebben, dreigen verhuisd te worden naar Wateringen ofwel naar een verzorgingsplek buiten Westland. Al meerdere keren is deze kwestie aan de orde gesteld. Wij vinden dat de oudere Westlandse inwoners het recht hebben om in hun eigen kern oud te worden. Door de dreigende verplaatsing ontstaat grote onrust bij zowel de oudere –vaak hoogbejaard- als bij de directe familie. Dit kan en mag niet zo doorgaan. Ondanks diverse keren deze kwestie aan de orde gesteld te hebben, verandert er niets. Dit is niet acceptabel. Het is om die reden dat Westland Verstandig deze artikel 26-vraag stelt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Steeds wordt onduidelijk gedaan over de exacte plannen van Pieter van Foreest en Careyn met de diverse verzorgingshuizen. Wel wordt intern aangegeven dat er verhuisd moet gaan worden, hetgeen persoonlijk groot leed teweeg brengt. Wil het College navraag doen bij de hiervoor genoemde instanties wat nu precies de plannen zijn en ook om hoeveel personen het gaat en welk tijdsbestek aan een en ander verbonden is? Eerder is toch aangegeven dat de verzorgingshuizen open blijven tot de laatste personen?
  • Welke concrete maatregelen gaat uw College nemen om ervoor te zorgen dat ouderen in hun eigen kern kunnen blijven, ook na sluiting van de verzorgingshuizen? We hebben de mond vol van de zorg na 1 januari 2015, doch we spannen natuurlijk het paard achter de wagen indien we nu allerlei zaken die geregeld moeten worden op korte termijn ongeregeld laten. Wat zijn de mogelijkheden om de WMO-reserve deels in te zetten voor deze problematiek die wel degelijk leeft en ook veel inwoners van Westland roert en terecht?
  • Het betreft een urgente problematiek en is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat deze problematiek nu wel kordaat moet worden beetgepakt en dat afwachten absoluut ongewenst is?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top