skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake positie eigenaren van agrarische woningen waarvan het gebruik thans gedoogd wordt in afwachting van reconstructie

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake positie eigenaren van agrarische woningen waarvan het gebruik thans gedoogd wordt in afwachting van reconstructie

 

Vraag 038 2014-2018

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig wordt benaderd door eigenaren van woningen in het buitengebied die de agrarische bestemming behouden hebben en waarvan de eigenaren in de periode na 2004 brieven ontvangen hebben dat het gebruik gedoogd wordt tot aan een mogelijke reconstructie van de glastuinbouw in het gebied waarin de woning staat. Gezien de malaise in de tuinbouw vindt vaak die reconstructie niet plaats en dat geeft voor de betreffende eigenaren en hun gezinnen grote onzekerheid.

Voorts blijkt dat in vele gevallen de WOZ-waarde gewoon op de burgerbestemming gebaseerd is en de gemeente geen rekening houdt met het specifieke karakter van de betreffende woningen. Mededelingen vanuit de gemeente zijn vaak tegenstrijdig en verontrusten de betreffende eigenaren nog meer over hun positie. Voeg daarbij dat ook de eigenaren van de belendende percelen die gaan reconstrueren de betreffende eigenaren benaderen in de trend van “u zult moeten verdwijnen” en “als dat een probleem is, is dat uw probleem”, dan is de dramatiek duidelijk die eraan ten grondslag ligt. Dit geldt temeer nu het vaak om eigenaren gaat die al tientallen jaren eigenaar zijn van de betreffende woning.

 

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Om hoeveel woningen gaat het in Westland waarvan de eigenaren een gedoogbesluit hebben ontvangen, dat wil zeggen ze mogen de agrarische woning blijven gebruiken voor bewoning totdat reconstructie zich aandient?
  • Welke termijn wordt gesteld waarbinnen reconstructie moet plaatsvinden? Gezien de huidige malaise in de tuinbouw wordt er weinig aan schaalvergroting gedaan en dat betekent een tergende onzekerheid voor de betreffende personen die ook niet kunnen investeren in de betreffende woning omdat er teveel onzeker is;
  • Welke rol speelt de gemeente bij mogelijke verwerving door de tuinder die wil gaan reconstrueren? Naar verluidt worden de betreffende eigenaren niet echt zorgvuldig behandeld door degene die wil reconstrueren;
  • Is uw College bereid om een meer bemiddelende rol te spelen zodat de eigenaren van de betreffende woningen niet alleen meer zekerheid over hun positie hebben, maar ook meer zekerheid en meer zicht hebben op een redelijke vergoeding bij eigendomsoverdracht?
  • Kan uw College aangeven wat het betekent voor degene die reconstrueert als hij de woning verwerft? Hij kan die woning dan toch inwisselen voor een woning elders in Westland? Is dat juist?
  • In hoeverre controleert uw gemeente of de tuinder die wil reconstrueren een reëel bedrag betaalt voor de betreffende woning? Is uw College bereid om hier een leidende rol in te gaan spelen om te voorkomen dat de eigenaren van de agrarische woningen waarvan het gebruik gedoogd wordt in een volstrekt afhankelijke situatie terecht komen van degene die wil reconstrueren? Is uw College eventueel bereid een driepartijenovereenkomst te maken waarbij de gemeente zorgt voor een kavel in het betreffende gebied dat buiten de reconstructie staat en daardoor kan garanderen dat de vertrekkende eigenaar van de agrarische woning ook op een redelijke wijze gecompenseerd wordt voor zijn woning?
  • Bestaan er beleidsinstructies binnen de gemeente voor de medewerkers van de gemeente die met de uitvoering van het vorenstaande belast zijn? Opvallend is dat er nogal wat verschillende mededelingen gedaan worden aan betreffende eigenaren. Is uw College bereid om een en ander nog eens goed te bezien en eventueel duidelijke schriftelijke instructies te geven aan de medewerkers die bezig zijn met deze problematiek?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a., 

 

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top