skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake reactie College schuldpositie Westland/gevolgen van nieuwe regels op het gebied van de vennootschapsbelasting waarop de gemeenteaccountant Deloitte nu al wijst

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake reactie College schuldpositie Westland/gevolgen van nieuwe regels op het gebied van de vennootschapsbelasting waarop de gemeenteaccountant Deloitte nu al wijst

Vraag 043 2014-2018

Edelachtbaar College,

Inmiddels is Westland wederom negatief in het nieuws gekomen door de immense schuldenlast die de gemeente heeft. Van de gemeenten groter dan 100.000 inwoners staat Westland prominent en met stip op de eerste plaats. Dit is een publicatie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Raadslid.nu. De reactie van het College in het AD dat het grootste deel van de schulden -€ 256 miljoen- zit in gronden die indertijd zijn aangekocht voor woningbouwontwikkeling is natuurlijk niet correct en niet juist. De gemeente heeft met de opbrengsten van de Caiway en Westland Infra in 2007 en 2008 –samen meer dan € 200 miljoen- voornamelijk in 2006-2009 en de eerste maanden van 2010 gronden gekocht. Het toenmalige College (bestaande uit CDA Westland, GemeenteBelang Westland en LPF Westland) zag geen enkele belemmering in de crisis die in 2008 ontstond om de rem te zetten op de grondaankopen. De schuldpositie bovenop het uitgeven van de opbrengsten van de verkopen van Caiway en Westland Infra vanaf 2007 loopt vervolgens op naar € 470 miljoen per 31 december 2017 en dat laatste betekent dan een stijging van 50%. Anders dan het College wil doen geloven in de reactie op de publicatie heeft dit natuurlijk niet zoveel met de gronden te maken, maar wel met investeringen zoals de bouw van twee nieuwe gemeentehuizen en andere investeringen. Ook de renteomzetting in 2012 die bijna € 40 miljoen kostte –leningen werden afgekocht en daardoor wordt een lage rente betaald maar wel tegen een boete van € 40 miljoen- heeft te maken met die hoge schuld. Ook geeft het College aan dat de getroffen voorzieningen voldoende tegenwicht bieden aan de hoge schuldpositie. Eerder heeft de fractie van Westland Verstandig al aangegeven dat problemen naar de toekomst geschoven worden.

 

Inmiddels heeft de gemeenteaccountant een nieuwsbrief rondgestuurd waarin deze aangeeft dat voor wat betreft de jaarrekening 2014 en in ieder geval de begroting 2016 rekening gehouden moet worden met de invoering van een nieuwe wet waarbij overheidsondernemingen met name op het gebied van grondbedrijfactiviteiten, rekening moeten houden met vennootschapsbelasting. De vraag is nu –alhoewel niet te verwachten valt dat er heel veel winst behaald wordt- of dit effecten heeft voor de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 en zo ja, waarom dat nog niet is meegenomen in de begroting 2016 omdat het wetsontwerp al van geruime tijd geleden dateert. In ieder geval volgens Deloitte is de vraag of winst die behaald wordt die onder de vennootschapsbelasting valt van meer factoren afhankelijk is dan een duidelijke verlieslatende grondexploitatie. Deloitte geeft aan: “Zo kan bij verlieslatende grondexploitaties toch sprake zijn van fiscale winst”.

Vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  • Waarom geeft uw gemeente in reacties in het AD –gevraagd wordt om een reactie op de eerste plaats in de rangorde van de grote gemeenten in Nederland voor wat betreft gemeenteschuld waarin Westland de meeste schuld heeft- aan, dat er wel een voorziening getroffen is en Westland voornamelijk door de grondaankopen deze hoge schuldpositie heeft verkregen, terwijl die grondaankopen grotendeels gefinancierd zijn met de opbrengsten van Westland Infra en het energiebedrijf?
  • Kan uw College exact aangeven welk deel van de schuld is terug te rekenen op grondaankopen vanaf 2006?
  • Wat zijn de effecten van de door Deloitte aangevoerde veranderende belastingregels op het gebied van de vennootschapsbelasting? Wat betekent dat voor de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 van de gemeente? Heeft dit effect op de grondbanken van de gemeente? Heeft dit effect op de relatie tussen de gemeente als grondbank eendeels en anderdeels de Westlandse Zoom en ONW waarin de gemeente voor 50% aandeelhouder is/wordt samen met Bouwfonds en BNG?

 

Is het mogelijk om deze vragen te beantwoorden vóór de begrotingsbehandeling op 6 november a.s.?

 

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

 

N.B.    Bijgevoegd worden de Deloitte Nieuwsbrief en de publicatie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

bijlage artikel 26-vraag 043 artikel Raadslid.nu

bijlage artikel 26-vraag 043 Nieuwsbrief Deloitte

Back To Top