skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake riolering buitengebied

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake riolering buitengebied

Edelachtbaar College,

Recentelijk heeft de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 nog een vraag gesteld over handhaving door de gemeente van woningen die sinds jaar en dag al in het buitengebied staan en waarvan het hemelwater wordt geloosd op de pompput van de riolering. De gemeente wil nu op hele korte termijn dat maatregelen genomen worden om af te wateren naar het grond- en/of oppervlaktewater. Inmiddels is gebleken dat in een groot aantal gevallen bij woningen in het buitengebied dit tot een hoge kostenpost leidt. Zeker gezien het feit dat al vaak gedurende vele tientallen jaren op de pompput van het riool het hemelwater wordt geloosd valt niet in te zien dat nu op korte termijn echt maatregelen nodig zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Om hoeveel woningen in het buitengebied gaat het die op de pompput van de riolering zijn aangesloten?
  • Hoeveel woningen binnen de bebouwde kom zijn eveneens op een vergelijkbare wijze op de riolering aangesloten?
  •  Welk effect heeft handhaving van de huidige situatie derhalve dat de woningen in het buitengebied aangesloten kunnen blijven op de pompput?
  •  Is het juist dat pas na de overvloedige regenval in oktober 2013 de gemeente de handhaving is gaan intensiveren vanwege storingen in de riolering door overbelasting en dat de gemeente daarvoor nauwelijks of geen actie heeft genomen? Graag aantonen als dat anders is.
  • Ervan uitgaande dat de gemeente vaak ook toestemming gegeven heeft middels de vergunningverlening voor de wijze van afwateren van het hemelwater op de pompput vragen wij ons af in hoeverre het reëel is dat de gemeente ofwel zelf maatregelen treft waardoor geen aansluiting meer op de pompput plaatsvindt ofwel financiële compensatie geeft aan de individuele eigenaren die gedwongen zijn maatregelen te nemen?
  • Is het College bereid om eventueel een ruimere termijn te geven voor de aanpassing en in de tussentijd te bezien of oplossingen op maat gecreëerd kunnen worden uitgaande van de complexheid in de concrete situatie aan de Wateringseweg te Poeldijk en in concrete situaties elders in het buitengebied;

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

 P.J.L.J. Duijsens
 Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Back To Top