skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake sluiting voorlopige supermarktwinkel Kwintsheul

Het College van Burgemeester en Wethouders

van de Gemeente Westland

Postbus 150

2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake sluiting voorlopige supermarktwinkel Kwintsheul

Vraag 022 2014-2018

Edelachtbaar College,

Nog vers in het geheugen ligt de feestelijke opening van de tijdelijke winkelvoorziening voor Kwintsheul. Deze zou open blijven tot aan de opening van de nieuwe supermarkt over een aantal jaren. Alle betrokken partijen –de supermarktexploitant, de gemeente en de verhuurder- waren ten tijde van de feestelijke opening blij dat er een noodvoorziening was in Kwintsheul. Nu staat op de winkel dat “in verband met te hoge maandlasten” de noodwinkel op 4 augustus a.s. gaat sluiten.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is uw College bekend met de voorgenomen sluiting en welke afspraken zijn destijds gemaakt met de supermarktexploitant over deze noodvoorziening?
  • Is uw College voornemens om hier verder nog actie op te gaan ondernemen in het belang van de inwoners van Kwintsheul?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top