skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake stand van zake strandhuisjes

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK
Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake stand van zaken strandhuisjes

Vraag 077 2014-2018

Edelachtbaar College,

Vanwege het tijdsaspect is tijdens de laatste commissie EFO-vergadering afgezien van de mondelinge behandeling van de agendapunten en in plaats daarvan zouden vragen worden geformuleerd. Daar uw College heeft aangegeven onderhandse vragen niet meer te willen beantwoorden zal dat dan ook moeten gebeuren met een artikel 26-vraag.

De twee brieven worden bijgevoegd.

De navolgende vragen gaarne beantwoorden:

  • Waarom wordt niet gereageerd op brieven van Kortman? De Stichting Leef met de Zee concludeert: “Dit feit en het traineren van de behandeling van het WOB-verzoek doet cliënten ernstig twijfelen aan de integriteit van uw bestuur”. Waarom is dit voor uw College geen aanleiding om direct de brief van 6 mei 2015 te beantwoorden? Als dat antwoord er is, gaarne een kopie van dat antwoord. Is uw College daartoe bereid?
  • Hoe ver staan op dit moment de zaken met betrekking tot de strandhuisjes? Destijds had de zaak ineens haast en één van de raadsfracties wenste zelfs al de opbrengsten in de begroting van 2015 op te nemen. Is uw College bereid uiteen te zetten hoe het verdere verloop nu is?
  • Zijn er al vergunningen aangevraagd? Zijn er al vergunningen verleend? Is er al een overeenkomst gesloten met de door het College bevoorrechte ontwikkelaar? Heeft uw College een voorbehoud gemaakt in die overeenkomst met betrekking tot eventueel nog procedures die gaan komen en de onzekerheid die die procedures op de definitieve uitgifte teweeg brengen? Als er een uitgiftecontract is, gaarne een kopie daarvan verstrekken. Is uw College daartoe bereid?
  • Kan uw College aangeven welk overleg sedert de laatste behandeling in de commissie/Raad heeft plaatsgevonden met de ontwikkelaar? Kan het College de complete correspondentie aanleveren die gevoerd is? Kan uw College voorts aangeven welke afspraken gemaakt zijn met de exploitant buiten de wellicht tot nog toe op papier gezette afspraken?
  • Hoe gaat uw College om in deze met de eventueel in rekening te brengen bovenwijkse voorzieningen, kosten/alsmede andere kostenbijdragen? Is er al een anterieure overeenkomst?
  • Heeft uw College al andere overheden en de drinkwatermaatschappij benaderd voor de strandhuisjes en hoe hun opinie is in deze? Wanneer gaat de toetsing aan Natura 2000 plaatsvinden?

 

bijlage artikel 26-vraag 077 strandhuisjes brief Kortman 6-5-15

bijlage artikel 26-vraag 077 strandhuisjes brief Kortman 14-4-15

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top