skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake steeds vreemdere handelwijze College opleggen geheimhouding van stukken en ook steeds vaker wordt geheimhouding opgelegd

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake steeds vreemdere handelwijze College opleggen geheimhouding van stukken en ook steeds vaker wordt geheimhouding opgelegd

Vraag 105 2014-2018
Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig heeft al meerdere malen haar bezwaren geuit tegen de vele achterkamertjes en ook het steeds vaker verstrekken van stukken onder de last geheimhouding. Steeds blijkt dat ook als voor geheimhouding helemaal geen redenen aanwezig zijn, stukken toch worden toegezonden met de stempel “geheimhouding” omdat blijkbaar de Westlandse bevolking niet op de hoogte mag zijn van de gang van zaken binnen het bestuur van Westland. Het recentelijk onder embargo geheim verstrekken van alle stukken over de asbestaffaire Wateringen is daarvan een treffend voorbeeld. Geheimhouding wordt “aan de lopende band” opgelegd. Ook voorbeelden zijn er genoeg voor bijlagen bij de beantwoording van vragen die dan geheim zijn, terwijl op geen enkele wijze valt in te zien waarom geheimhouding betracht moet worden. Aan uitgangspunten zoals deze gesteld worden in de Wet Openbaarheid Bestuur wordt op geen enkele wijze voldaan. Ook wordt niet onderbouwd waarom geheimhouding nodig is. Ook WOB-verzoeken van persmedia worden op een wijze afgedaan die niet juist en correct is en niet van transparantie getuigt. Nogmaals naar het schijnt wenst uw College geen pottenkijkers, ook in zaken waar dat wel nuttig, nodig en zelfs vereist is.

De reden voor het stellen van deze vraag is de recent ontstane praktijk binnen het College om zelf te bepalen voor welke stukken geheimhouding wordt opgelegd en ook wanneer de geheimhouding wordt opgeheven. Dus ook hier wordt de Raad op schimmige wijze gepasseerd. In de regel wordt de geheimhouding natuurlijk niet opgeheven door uw College. Ook als stukken aan de gehele Raad worden toegezonden maakt uw College toch gebruik van het zogenaamde artikel 25 lid 4 van de Gemeentewet waarbij uw College geheimhouding kan opleggen. Dat artikel wordt echter ten onrechte ingeroepen omdat dat artikel alleen bedoeld is voor het verstrekken van geheime informatie aan individuele raadsleden. Daarvan is geen sprake daar Westland Verstandig in het verleden akkoord gegaan is dat de beantwoording van (onderhandse) vragen aan de hele Raad plaatsvindt.

Dit leidt tot volstrekt onaanvaardbare situaties dat uw College in zelfs bevoegdheden van de Raad stukken kan toezenden aan de hele Raad onder geheimhouding, terwijl de Raad niets kan veranderen aan die geheimhouding omdat geen bekrachtiging meer nodig is. Op deze wijze valt niet te werken wil een raadslid haar taak als volksvertegenwoordiger serieus opvatten.

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  • Waarom is uw College plotsklaps overgegaan tot het gebruiken van de variant van artikel 25 lid 4 van de Gemeentewet om geheimhouding van stukken toegezonden aan de hele Raad alsnog op te leggen?
  • Welke criteria hanteert uw College bij het opleggen van geheimhouding nu volstrekte willekeur op dat punt aanwezig is? Illustratief is het toezenden van twintig ordners over de asbestschade in Wateringen met stukken die volstrekt niet geheim zijn, althans waar geheimhouding volstrekt niet van te begrijpen is. Nog sterker waarvan menig stuk al aan burgers en pers die een beroep deden op de Wet Openbaarheid Bestuur zijn toegezonden. Waarom is dit nodig en waarom deze achterdocht richting raadsleden en de Westlandse burgers en richting de betrokkenen die graag het gehele dossier wensen in te zien?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat geheimhouding tot een minimum beperkt moet worden en als er al geheimhouding wordt opgelegd, dit moet geschieden op basis van artikel 25 lid 3, hetgeen inhoudt dat de Raad bij haar eerstvolgende raadsvergadering de geheimhouding bekrachtigt? Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat alleen op deze wijze van een democratisch, transparant bestuur sprake kan zijn?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat geheimhouding van stukken en ook geheim vergaderen tot hoge uitzondering moet worden verheven? Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat uw College thans in ieder geval dit uitgangspunt niet in acht neemt? De vraag is dan waarom uw College op deze wijze handelt?
  • Handelt uw College met de gehele Raad op dezelfde wijze of zijn bepaalde partijen uitgezonderd daarbij en weten die meer? Een voorbeeld zijn de stukken over de twee halve nieuwe gemeentehuizen. Deze worden volgende week gelijk met een presentatie aan de pers en de medewerkers aan de Raad toegelicht nadat Westland Verstandig daar eerder opmerkingen over gemaakt had. De fractie van Westland Verstandig heeft nimmer kennis genomen van enig stuk. Geldt hetzelfde voor de andere fracties c.q. fractievoorzitters?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

Peter Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top