skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake tekort aan parkeerruimte dorpskern Monster

van de Gemeente Westland

Postbus 150

2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake tekort aan parkeerruimte dorpskern Monster

 

Vraag 031 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig wordt de laatste tijd geregeld benaderd door inwoners van de dorpskern Monster die klagen over een tekort aan parkeerruimte. Eerder hebben wij deze kwestie al aangekaart.

Het gaat nu om parkeerproblemen in de Johannes Vermeerstraat/Verdilaan en omgeving. Parkeerproblemen ontstaan door het snel toenemend aantal personenauto’s en bedrijfsbusjes waardoor een tekort aan parkeerplaatsen is ontstaan. Dit is niet de enige plaats waar parkeerproblemen zijn. In feite is dit een veel gehoord probleem in diverse dorpskernen van Westland.

 

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is de parkeerproblematiek in de Johannes Vermeerstraat/Verdilaan en omgeving in Monster uw College bekend?
  • Één van de betreffende personen heeft op 30 juni 2014 een brief gezonden aan de gemeente. Is die brief bekend en is daarop een deugdelijke reactie gegeven?
  • Gezien dezelfde problematiek in de diverse dorpskernen is de vraag of niet een pilot kan worden opgezet bijvoorbeeld in de dorpskern Monster om te bezien in hoeverre de parkeerdruk kan worden opgelost zonder dat dit ten koste gaat van andere voorzieningen in de woonwijk. Is uw College bereid om een dergelijke pilot te initiëren en daarvoor geldmiddelen ter beschikking te stellen?
  • Is voor maatregelen zoals hiervoor gesteld niet extra geld van Haaglanden/de Provincie danwel van het Rijk te verkrijgen?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top