skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake terugbetaling parkeervergunningsgeld aan bewoners Ter Heijde/echte handhaving ter bescherming van bewoners van Ter Heijde en oneigenlijk gebruik fietspad Ter Heijde/Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake terugbetaling parkeervergunningsgeld aan bewoners Ter Heijde/echte handhaving ter bescherming van bewoners van Ter Heijde en oneigenlijk gebruik fietspad Ter Heijde/Monster

Vraag 013 2014-2018

Edelachtbaar College,

Over de parkeer- en verkeerssituatie in de dorpskern Ter Heijde hebben al een aantal andere fracties vragen gesteld en vanuit het College is aangegeven dat op de parkeer- en verkeerssituatie in Ter Heijde strakker gehandhaafd zou worden. Op dit moment zijn, al of niet tijdelijk, wel problemen in Ter Heijde.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Vanaf midden mei tot midden september is het parkeervergunningstijd en worden er vergunningen tegen betaling aan de inwoners van Ter Heijde verstrekt. De bewoners aan de Trompstraat en de Karel Doormanweg hebben extreem veel hinder van de nieuwbouw en aan de Karel Doormanweg kan helemaal niet geparkeerd worden omdat alle vergunningsplekken afgesloten zijn. Lijkt het niet goed dat de gemeente Westland aan de bewoners van de Trompstraat en de Karel Doormanweg het door hen betaalde parkeervergunningengeld terugbetaalt? Gaarne vernemen wij uw visie hierop;
  • Het College heeft aangekondigd dat strenge controles in Ter Heijde tijdens de Pinksterdagen zouden plaatsvinden. Veel bewoners van Ter Heijde hebben ons erop attent gemaakt dat dat absoluut niet gebeurd is. Er is geen politie gezien en het betrof enkel woorden en geen daden. Recent nog sprak een mevrouw in Ter Heijde de politie aan die langsreed dat er iemand zonder vergunning op een vergunningshouderplek stond. De politie antwoordde: “Ach mevrouwtje, iedereen wil toch naar het strand.” Wat is er terecht gekomen van het strakke handhavingsbeleid en is de burgemeester/het College bereid om daadwerkelijk strakker te handhaven?
  • Het nieuwe fietspad Ter Heijde/Monster blijft een drama voor wat betreft het berijden daarvan door vrachtwagens/auto’s. Vrachtwagens rijden onder andere ter bevoorrading van strandtenten en maken gebruik van de fietspaden bij Ter Heijde/Monster. Ook diverse partijen met een ontheffing, zoals Ooms, rijden onverantwoord hard over het fietspad. Ouders met kleine kinderen en voetgangers kunnen door de wielrenners in de weekenden bijna geen gebruik maken van het nieuwe fietspad vanwege de onveilige situaties. De inwoners van Ter Heijde zouden graag het fietspad bij de ingang van het dorp anders ingericht zien. De huidige situatie brengt veel onduidelijkheid en gevaarlijke situaties met zich mee omdat fietsers, met name wielrenners, voorrang nemen of zelfs afdwingen en de nieuwe Verkeerswet ondersteunt hen daarin. Bijgaand zend ik u een aantal foto’s waarop een en ander te zien is. Deze foto’s zijn heden gemaakt tussen 12.16 uur en 12.38 uur. Dit enkel ter illustratie. Is uw College bereid om daadwerkelijk hier actie te gaan ondernemen?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

 

Back To Top