skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake toename overlast door reconstructie van diverse wegen in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake toename overlast door reconstructie van diverse wegen in Westland

 

Vraag 034 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig wordt geregeld benaderd door bewoners die wonen aan een provinciale weg danwel een gemeenteweg en die getroffen worden door de reconstructies zoals deze thans plaatsvinden aan de wegen. Wij hebben een aantal onderhandse vragen gesteld terzake de reconstructie van de Burgemeester Elsenweg en daarop werden nog geen antwoorden ontvangen. Vandaar dat we nu maar artikel 26-vragen stellen.

In het geval van de Burgemeester Elsenweg betreft het zowel percelen aan de Dijkweg aan de Naaldwijkse kant als percelen aan de zijde van Honselersdijk.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Welke concrete maatregelen neemt het College als dit soort klachten door omwonenden worden geuit? Wordt er dan direct contact opgenomen met de Provincie om te bezien of er een oplossing mogelijk is? Welke mogelijkheden heeft in geval van een provinciale weg de gemeente om alsnog de toenemende overlast bij de bewoners te doen afnemen? Is het plaatsen van een geluidsscherm dan een oplossing?
  • Vaak is de communicatie tussen de Provincie en de betreffende bewoners erg slecht te noemen. De Provincie informeert de mensen niet en als ze al informeren, gebeurt dat vaak op een wijze die achteraf bezien niet overeenkomt met de feiten. Welke rol wenst de gemeente in deze op zich te nemen en is het niet beter dat het College met de betreffende afdelingen van de Provincie contact opneemt om bij reconstructie deze beter af te stemmen met de omwonenden en ook te bezien in hoeverre klachten van omwonenden kunnen worden opgelost?
  • Is het College eventueel bereid om de betreffende inwoners van Westland die buiten hun toedoen meer geluids- en andere overlast van reconstructies ondervinden te faciliteren in zoverre dat deugdelijke geluidsmetingen worden georganiseerd en dan door of op initiatief van de gemeente plaatsvinden samen met de betreffende bewoners?
  • Lijkt het niet goed om bij de komende begroting een bedrag uit één van de reserves te oormerken voor bijkomende gevolgen van wegreconstructies?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top