skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake toepassing WOB en de uitlatingen zijdens het College over de WOB

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake toepassing WOB en de uitlatingen zijdens het College over de WOB

Vraag 063 2014-2018

Edelachtbaar College,

In het AD van 2 maart jl. staat een artikel over het onterecht “Wobben” hetgeen de gemeente handenvol geld kost en oneigenlijke verzoeken die ook een aanslag op de gemeentekas zijn. Dit zijn mededelingen van “een woordvoerder” van het College. De woordvoerder geeft aan dat overwogen wordt om het digitaal indienen van WOB-verzoeken te beperken.

De fractie van Westland Verstandig heeft in 2014 kennis genomen van een groot aantal WOB-verzoeken rondom een aantal projecten die de gemeente in uitvoering heeft. Die WOB-verzoeken zijn gedaan door burgers en werden direct veroorzaakt door het niet, onvolledig, ontijdig en zelfs in een aantal gevallen onjuist informeren van burgers over zaken die van belang zijn en waarvan burgers ook recht hebben om tijdig die informatie te verkrijgen. Onder meer kunnen genoemd worden de WOB-verzoeken om de anterieure overeenkomst te verkrijgen van de door het College geplande giga supermarkt in Naaldwijk. Uiteraard hebben de omwonenden recht om die overeenkomst te verkrijgen en “na heel wat gedoe” is uiteindelijk die overeenkomst ook aan de bewoners verstrekt. Dat dit onnodig ambtelijke tijd met zich medebrengt is iets wat de burgers niet verweten kan worden, maar wat het College zichzelf moet aanrekenen. Ook bij de enorme hoeveelheid tijd die bij dit soort kwesties wordt opgevoerd zet de fractie van Westland Verstandig grote vraagtekens. Recentelijk heeft ook het College in vragen van de fractie zelf het aangedurfd om 191 ambtelijke uren op te voeren waarbij vrij eenvoudige memo’s tientallen uren zouden hebben gevergd en ook het onderlinge overleg vele vele uren heeft gevergd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan het College een overzicht verstrekken van alle WOB-verzoeken inclusief de verzoeken zelf en de beantwoording die in 2012, 2013 en 2014 zijn ingediend bij het College? Als die verzoeken verstrekt worden, dan is ook zichtbaar op welke onderwerpen zij betrekking hebben en kan de Raad zich zelfstandig een oordeel vormen omtrent de juistheid van de berichtgeving van het College dat er sprake is van een groot aantal oneigenlijke verzoeken;
  • Opvallend is dat de woordvoerder van het College niet aangeeft hoeveel oneigenlijke verzoeken er zijn. Wat verstaat uw College onder een oneigenlijk verzoek? Welke criteria houdt uw College daarvoor aan? Zijn dat verzoeken van mensen uit Groningen die met een beroep op de WOB stukken opvragen bij de gemeente Westland of zijn dat Westlandse inwoners die zich al of niet terecht bepaalde zaken afvragen?
  • Uw College overweegt om de drempel te verhogen en het digitaal indienen van een WOB-verzoek te beperken. Meent uw College dat nou serieus? Wil uw College de klok weer terugzetten en de drempel verhogen voor burgers die blijkbaar op geen andere wijze de gegevens kunnen verkrijgen dan met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het op deze wijze bemoeilijken van het doen van aanvragen niet wenselijk is voor de burgers die terecht een beroep op de WOB doen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top