skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake veiligheid Westlandse fietspaden

Het College van Burgemeester en Wethouders

van de Gemeente Westland

Postbus 150

2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake veiligheid Westlandse fietspaden

 

Vraag 3 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Op dit moment is veilig fietsen en ook het feit dat er heel veel fietsongevallen zich voordoen, een actueel onderwerp. Geregeld worden berichten ontvangen van (ernstige) ongelukken van fietsers.

Ongevallen doen zich voor ten gevolge van verkeerssituaties. Met name de wisselende voorrangsregelingen op rotondes, het niet goed onderhouden van het fietswegdek en het openbaar groen rondom de fietspaden en hinderlijke objecten die ofwel direct op het fietspad of direct daarnaast staan, zijn vaak de oorzaak van ernstige verkeersongevallen. Ook levert groot gevaar op, fietspaden waar fietsers in beide richtingen fietsen en met name bij uitritten en kruispunten levert dat gevaarlijke situaties op. Westland Verstandig meent dan ook dat alle fietspaden in Westland aan een controle moeten worden onderworpen om de kans op ongevallen zo klein mogelijk te maken. Vaak zullen geringe ingrepen leiden tot het aanmerkelijk veiliger maken van de fietsroutes. De veiligheid en de leefomgeving in Westland worden hierdoor positief beïnvloed.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Hoeveel ongevallen zijn er in Westland in 2011 tot en met 2013 gemeld?
  • Is uw College bereid een plan van aanpak op te maken om de huidige fietspadenroutes veiliger te maken?
  • Is uw College bereid om een oproep aan alle Westlandse burgers te doen om ervaringen/problemen/wensen van mogelijke gevaarlijke situaties te melden zodat duidelijk de knel- en gevarenpunten in beeld gebracht kunnen worden.
  • Bestaat er een beeld van hoeveel paaltjes op of rondom fietspaden staan die eigenlijk niet nodig zijn vanwege de verkeerssituatie?
  • Gevaarlijk zijn de situaties op rotondes die verschillend zijn al naar gelang de rotonde in of buiten de bebouwde kom ligt. Vaak is niet goed zichtbaar of een bepaalde rotonde in of buiten de bebouwde komt ligt. Is dat duidelijker aan te geven zodat zowel automobilisten als fietsers weten hoe de voorrangsregels zijn?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top