skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake verbetering leefomgeving Wateringen

 

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake verbetering leefomgeving Wateringen

 

Vraag 099 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Onze fractie is benaderd door een aantal bewoners van de Kantstijl in Wateringen. Aan de Kantstijl bevinden zich zowel koopwoningen als woningen welke eigendom zijn van Wonen Wateringen. De bewoners ergeren zich terecht –naar de fractie van Westland Verstandig geconstateerd heeft- aan het aanzien van met name het openbare deel tussen de woningen. Dat is een pleintje waar geparkeerd wordt, enkele bomen staan, waar speeltuigen voor jonge kinderen staan alsmede een tweetal vaste betonnen afvalcontainers. Via Meldpunt Leefomgeving hebben de bewoners gedaan gekregen dat in ieder geval tegen onkruid gespoten werd, maar de bewoners willen meer. Uiteraard heeft de fractie de bewoners gewezen op het project “Buurt in uitvoering”. Vrijwillig wordt er al het nodige aan gedaan, maar blijkbaar lukt het niet om een en ander op een beter en voor bewoners acceptabel niveau te krijgen. Voorts wordt de vraag gesteld of de kinderspeelplaats nog wel zinvol is op die plek nu daarvan, zo wordt bericht, weinig of geen gebruik gemaakt wordt. Als de betreffende speelvoorzieningen goed bezien worden, dan lijkt dat bevestigd te worden door het vele onkruid wat onder en tussen de speeltuigen in groeit.

 

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  • Lijkt het niet goed om zaken zoals de Kantstijl als pilot aan te merken en de gemeente samen met de bewoners en Wonen Wateringen beziet op welke wijze zo’n binnenplaats op openbaar terrein het beste kan worden ingericht?
  • De vaste containers staan op een plek die het gehele aanzien van de woningen en het openbare gebied ernstig ontsiert. Dat komt door de plaats waar ze staan, namelijk pal voor de ingang van het openbare terrein. Is het mogelijk om in het kader van een totale visie op dit openbare gebied die containers in ieder geval te verplaatsen zodat deze niet meer zo opzichtig in beeld zijn?
  • Is de gemeente bereid om met de buurtbewoners te bezien in hoeverre verdere invulling gegeven kan worden aan een nieuw project “Buurt in uitvoering”? Naar verluidt zijn de bewoners bereid om op dat punt de handen in elkaar te slaan;
  • Opvallend is dat de buurtbewoners niet op de hoogte zijn van het project “Buurt in uitvoering”. Is het niet goed om beter kenbaar te maken dat er mogelijkheden zijn en dat de gemeente eventueel faciliteert? Is het ook mogelijk dat de gemeente beter uiteenzet wat “Buurt in uitvoering” precies behelst en in hoeverre daarbij steun door de gemeente gegeven wordt?
  • Is het College bereid om concrete maatregelen te nemen zodat de leefomgeving in de buurt van de Kantstijl verbetert?
  • Is het niet zinvol om bij meldingen bij het Meldpunt Leefomgeving waarbij ook verzocht wordt structurele maatregelen te nemen aan een openbaar gebied zoals hiervoor is aangegeven, door te geven aan de afdeling zodat op dat punt meer en beter overleg met de melders plaatsvindt dan nu het geval is? Uiteraard werd door het Meldpunt een keurige kaart gezonden dat de klacht verholpen was en inderdaad werd inmiddels naar aanleiding van het verzoek tegen onkruid gespoten op de betreffende locatie. Dat was ten tijde van het bezoek van Westland Verstandig ook duidelijk zichtbaar;
  • Is het niet zinvol om het project “Één boom weg, twee bomen terug” nou net op dit soort openbare gebieden te laten slaan en dat in openbaar gebied zoals dit, met behoud uiteraard van de bestaande parkeerplaatsen, bekeken wordt in hoeverre verdere boomaanplant kan plaatsvinden?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top