skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake verdwijnen van de gehandicaptenparkeerplaatsen bij de Koningstraat in Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake verdwijnen van de gehandicaptenparkeerplaatsen bij de Koningstraat in Naaldwijk

 

Vraag 150 2014-2018

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door een aantal personen en een ondernemer uit de Koningstraat die geconstateerd hebben dat de tijdelijk aangebrachte invalidenparkeerplaatsen zijn verwijderd in verband met de realisering van het project Koningshart. Uiteraard zijn de parkeerplaatsen destijds tijdelijk aangebracht, zodat de verwijdering daarvan te verwachten was. Echter nu blijkt dat er praktisch geen gehandicaptenparkeerplaatsen in die hoek van Naaldwijk aanwezig zijn. Dat betekent dat gehandicapten een deel van de winkels in de Koningstraat niet meer kunnen bereiken. Dit is ongewenst en op korte termijn dienen ter vervanging van de verwijderde gehandicaptenparkeerplaatsen andere plekken te worden gereserveerd. Wellicht dat daarvoor in de Prins Hendrikstraat ruimte is.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College ermee bekend dat door het verdwijnen van de tijdelijke gehandicaptenparkeerplaatsen op het terrein van Koningshart er geen alternatieve gehandicaptenparkeerplaatsen in die hoek van Naaldwijk aanwezig zijn?
  • Is het College bereid om te bezien om in de directe nabijheid van de verdwenen gehandicaptenparkeerplaatsen nieuwe gehandicapten-parkeerplaatsen te maken, zodat ook in dat deel van Naaldwijk gehandicapten kunnen winkelen?
  • Kan het College toezeggen voor welk tijdstip een en ander gerealiseerd wordt?

bijlage artikel 26-vraag 150 gehandicaptenparkeerplaatsen Koningstraat

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
Peter Duijsens en Leo Boekestijn

Back To Top