skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake verhuur sociale huurwoningen aan uitzendbureaus

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake verhuur sociale huurwoningen aan uitzendbureaus

Vraag 064 2014-2018

Edelachtbaar College,

Westland Verstandig heeft navraag gedaan bij de diverse wooncoöperaties Arcade, Vestia en Wonen Wateringen. Bij Vestia blijken woningen aan de woningvoorraad onttrokken te worden –te weten sociale danwel nagenoeg sociale huurwoningen- om deze weer te verhuren aan uitzendbureaus die moelanders in die woningen laten wonen. Arcade en Wonen Wateringen doen dat niet. In één bepaalde buurt in Honselersdijk heeft de fractie van Westland dat bij toeval gemerkt omdat de fractie op het gebied van veiligheid daar druk mee doende is. Plotsklaps zijn twee woningen verhuurd aan uitzendbureaus die deze vervolgens weer doorverhuren aan een groot aantal moelanders. Vestia beroept zich erop dat zij daartoe “de plicht” heeft. Waar die plicht op gebaseerd is, is niet duidelijk. Vandaar de vragen.

  • Is de praktijk van Vestia bij uw College bekend?
  • Welke maatregelen gaat uw College nemen om op die wijze te voorkomen dat sociale huurwoningen aan uitzendbureaus worden verhuurd tegen een veel hogere huurprijs dan uiteraard de voorheen geldende huurprijs?
  •  Is het correct dat Vestia profijt trekt uit deze mogelijkheid om aan uitzendbureaus te verhuren?
  • Voorts lijkt Vestia zich vrij te voelen om sociale huurwoningen vrijelijk aan de woonvoorraad te onttrekken. Kan uw College daar maatregelen tegen nemen daar het natuurlijk niet verstandig is voor de gemeente Westland om het aantal sociale huurwoningen fors te verminderen en dan alleen vanwege financieel gewin? Uiteraard bestaat er geen probleem met het verhuren van woningen direct aan moelanders volgens het geldende woningverdeelsysteem;
  • De verplichting waar Vestia over spreekt, is het College bekend welke verplichting dat is?
  • Tijdens de laatste raadsinformatieavond over arbeidsmigranten bleek dat er ook bedrijven in Westland actief zijn die bemiddelen tussen in dit geval Vestia en de uitzendbureaus. Is dit bij uw College bekend en als dat juist is, is uw College dan bereid om hier maatregelen tegen te nemen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

 

Back To Top