skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake verplaatsing metaal- en oudijzerhandel De Voeght te Honselersdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake verplaatsing metaal- en oudijzerhandel De Voeght te Honselersdijk

Vraag 041 2014-2018

Edelachtbaar College,

Reeds meer dan tien jaar is duidelijk dat metaal- en oudijzerhandel De Voeght te Honselersdijk verplaatst dient te worden. Dit bedrijf veroorzaakt in de omgeving veel overlast. Eerdere Colleges van B&W hebben meerdere malen aangegeven actief te willen bemiddelen in de verplaatsing. Op Honderdland is de mogelijkheid opgenomen voor huisvesting van het bedrijf De Voeght. Ook voor wat betreft het bestemmingsplan en de vergunningverlening aan de Voeght is er steeds vanuit gegaan dat sprake was van een nog tijdelijke situatie in Honselersdijk en dat verplaatsing op korte termijn te verwachten viel. Ook die ontwikkeling heeft zich al jaren geleden voorgedaan. Desalniettemin wordt de exploitatie van het bedrijf gewoon voortgezet en het bedrijf geeft nog steeds overlast voor de directe omwonenden en eigenlijk voor Honselersdijk.

Uiteraard vervult het bedrijf een zeer nuttige functie in het recyclen van ijzer- en metaalafval. Bedrijven als deze die zich bezighouden met in- en verkopen van oud ijzer en metalen, autowrakken, accu’s en glas, zijn hard nodig. Daarvan uitgaande verdient het bedrijf een huisvesting op een daarvoor in alle opzichten geschikte locatie.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Hoe staat het met de toezegging van uw College om actief op te treden met betrekking tot de verplaatsing van het bedrijf van de huidige locatie naar een locatie waar een dergelijk bedrijf thuishoort?
  • Wanneer zijn de laatste acties door uw College in dit dossier gepleegd?
  • In hoeverre is uw College bereid om aan de Provincie Zuid-Holland te verzoeken om alsnog te bezien in hoeverre de huidige vergunningen door het bedrijf worden nagekomen?
  • Welke maatregelen denkt uw College te gaan nemen om alsnog verplaatsing te verwezenlijken? De gemeente Westland heeft gronden genoeg waar eventueel hervestiging kan plaatsvinden. Welke concrete mogelijkheden ziet uw College en is het College bereid om gedurende de komende tijd actief te zoeken naar een andere locatie, zodat verplaatsing binnen deze Collegeperiode daadwerkelijk kan plaatsvinden?
  • Kan uw College iets aangeven over de verplaatsingsactiviteiten zoals deze in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en kan uw College verklaren indien dat juist is, waarom op dit moment de verplaatsingskwestie stil is komen te vallen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top