skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake verruiming glastuinbouwbestemming in bestemmingsplannen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake verruiming glastuinbouwbestemming in bestemmingsplannen

Vraag 067 2014-2018

De noodzaak van deze vraag is het verkrijgen van opheldering over de effecten van de verordening Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland van juli 2014 op de bestemmingsplannen in Westland

Edelachtbaar College,

Uw College heeft in het ontwerpbestemmingsplan Seed Quality Center De Lier op pagina 9 aangegeven:

“In de zomer van 2014 zijn de visie en verordening Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland van kracht geworden en is de definitie van glastuinbouwbedrijf verruimd om de benodigde en gewenste modernisering van het duurzaam glastuinbouwgebied te faciliteren in tijden van stagnerende ontwikkelingen”.

En

“We zijn voornemens om voor het gehele glastuinbouwgebied de definitie glastuinbouwbedrijf te wijzigen, conform de provinciale omschrijving, om functies te stimuleren, die de innovatiekracht en het kennisniveau van het glastuinbouwcluster versterken.”

Uiteraard is dit een prima en uitstekende ontwikkeling.

Dit leidt wel tot de volgende vragen:

  • Wanneer komt uw College met een herziening van de bestemmingsplannen waardoor aanpassing aan de verordening Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland van 15 juli 2014 plaatsvindt?
  • Is het niet wenselijk dat uw College ook nu al kenbaar maakt dat de definitie glastuinbouwbedrijf in de geldende bestemmingsplannen gewijzigd gaat worden conform de provinciale omschrijving en wat dat precies behelst voor degenen die een glastuinbouwbedrijf exploiteren in een duurzaam glastuinbouwgebied?
  • Kan uw College aangeven waaraan gedacht wordt bij de wijziging en wat is er wel en wat is er niet mogelijk binnen die bestemming? Betekent het dat het woord “duurzaam glastuinbouwgebied” komt te vervallen en dat zoals deze nu in het bestemmingsplan Qualitycenter gegeven wordt ook bij de andere duurzaam glastuinbouwgebieden tot de mogelijkheden gaat behoren?
  • Is het College in staat om exact de wijzigingen aan te geven? Gezien de stagnatie in de tuinbouw lijkt het zinvol dat uw College op de meeste korte termijn met deze aangekondigde wijziging van de definitie glastuinbouwbedrijf gaat komen. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dat inderdaad prioriteit heeft? Wanneer wordt de wijziging in concept aan de Raad voorgelegd?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top