skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake Vestia/verwerving gronden en flatgebouw van de Naaldhorst ten behoeve van de realisering van de plaats waar één van de twee gemeentehuizen voorlopig gepland is

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake afkoop Vestia/verwerving gronden en flatgebouw van de Naaldhorst ten behoeve van de realisering van de plaats waar één van de twee gemeentehuizen voorlopig gepland is

Vraag 046 2014-2018

Edelachtbaar College,

Uw College heeft op 23 juli 2014 de artikel 26-vragen van Westland Verstandig beantwoord zoals deze geformuleerd waren in de brief van 7 juli 2014, welke vragen weer gesteld werden naar aanleiding van een memo van wethouder Meijer van 27 juni 2014 over de stand van zaken van de aanbesteding nieuw gemeentehuis. In het memo heeft uw College aangegeven, anders dan de burgemeester eerder als portefeuillehouder heeft medegedeeld aan de Raad, dat het College in het najaar van 2015 “een nieuw raadsvoorstel ter bespreking” aan de Raad zal voorleggen. Uw College vervolgt: “Dit ter besluitvorming over het definitieve beschikbaarstellen van het benodigde krediet. Deze planning is indicatief en kan op onderdelen nog worden aangepast.” Op dit moment zijn drie “aannemers” plannen aan het uitwerken gebaseerd op een kostprijs van € 44.5 miljoen, alleen voor de twee gebouwen, dus exclusief alle bijkomende zaken zoals de infrastructuur voor de omgeving van beide gebouwen, parkeergelegenheid voor het deel van het gemeentehuis wat komt te staan waar nu de Rabobank staat, de ontsluiting, afkoop Vestia etc.

Naar verluidt zou met Vestia inmiddels tot een overeenstemming gekomen zijn en uit het feit dat een deel van de Naaldhorst wordt gesloopt voor het aanleggen van de nieuwe weg, waar als het uiteraard doorgaat het nieuwe gemeentehuis gepland is, moet afgeleid worden dat ook met Pieter van Foreest, eigenaar van de Naaldhorst, overeenstemming bereikt is over aankoop van een strook grond die ook gebruikt zal worden voor de ontsluiting van één van de twee nieuwe gemeentehuizen en tezijnertijd ook van het nieuwbouwplan Hoogeland.

 

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is met Vestia overeenstemming bereikt over afkoop van de “bouwclaim” die Vestia had? Zo ja wat zijn de condities waarop afkoop heeft plaatsgevonden en zo neen, wanneer valt te verwachten dat overeenstemming met Vestia bereikt wordt en hoe staat het op dit moment met de onderhandelingen?
  • Is er met Pieter van Foreest overeenstemming bereikt over de aankoop van een perceel grond en het zich op dat perceel grond bevindende flatgebouw, onderdeel uitmakende van de Naaldhorst?
  • Indien overeenstemming bereikt is, waarom wordt daarover niets vermeld in de Collegebesluitenlijst? Volgens afspraken die gemaakt zijn, zou de Raad toch voor de aankoop in kennis gesteld worden van eventuele aankopen van onroerende zaken door de gemeente? Als er is aangekocht, waarom is dat dan niet aan de Raad bijtijds voorgelegd of komt dat nog?
  • Indien aankoop heeft plaatsgevonden, wat is de prijs die aan Pieter van Foreest betaald is? Wordt dat bedrag geboekt op de al negatieve exploitatie van Hoogeland of wordt dat gebracht ten laste van het nieuwbouwbudget voor de twee gemeentehuizen? Zijn dit kosten die de gemeente alleen draagt of houden de drie “rekenende” aannemers daar ook rekening mee?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top