skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake voorgenomen sloop door Arcade Molenstraat 230 tot en met 244a in Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake voorgenomen sloop door Arcade Molenstraat 230 tot en met 244a in Monster

Vraag 088 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

De fractie van Westland Verstandig is benaderd door bewoners van de woningen Molenstraat 230 tot en met 244a in Monster die uitnodigingen ontvangen hebben van Arcade voor gesprekken die ertoe zouden moeten leiden dat uiteindelijk de woningen gesloopt gaan worden. De betreffende bewoners menen dat daarvoor geen aanleiding is en voelen zich zeer gelukkig in hun bestaande huizen. Vele bewoners, meer dan de helft van de 16 woningen, wonen ter plekke al heel lang, dat wil zeggen tientallen jaren, en zij zijn aan die plek gehecht. Voorts is de huur dermate goed dat deze past bij hun inkomen. Een hogere huur kunnen zij absoluut niet betalen. De huur bedraagt tussen € 400,– en € 500,–. Één van de bewoners heeft recentelijk nog een nieuw keukenblok en allerlei andere nieuwe voorzieningen in de woning gekregen. Dit laatste is ongevraagd gebeurd en de bewoner heeft dat met verbazing gadegeslagen omdat de bestaande voorzieningen best nog wel goed waren. De woningen zijn gebouwd rond 1952 en bevinden zich nog in redelijk goede staat. Onderhoud door Arcade gebeurt ook op een goede wijze. De bewoners begrijpen dan ook niet dat hun woningen weg moeten met alle nodige consequenties van dien.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is uw College bekend met het voornemen van de woningcorporatie Arcade om de betreffende woningen te vervangen?
  • Is het College bereid om met Arcade overleg te gaan voeren over handhaving van de woningen en handhaven van de huidige situatie?
  • Heeft uw College in het kader van de te maken prestatieafspraken en in het kader van de Huisvestingswet en de nieuwe Huisvestingsverordening voldoende gereedschap om de plannen van Arcade tegen te houden?
  • Is uw College bereid om eventueel geen toestemming te geven voor woningonttrekking en mogelijkerwijs sloop van de woningen?
  • Naar verluidt zou na sloop sprake zijn van koopwoningen al of niet in de sociale sfeer. Dit betekent natuurlijk dat de bestaande bewoners in de meeste gevallen niet terug kunnen keren in hun woningen daar zij zich geen aankoop kunnen permitteren. Is dit voor het College een reden om zich tegen de eventuele plannen van Arcade te keren?
  • Is het College bereid om met de bewoners op korte termijn in overleg te treden over de te volgen strategie?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top