skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake voorkomen verder oplopen gemeenteschuld

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake voorkomen verder oplopen gemeenteschuld

Vraag 070 2014-2018

Edelachtbaar College,

Op 17 juni 2013 heeft wethouder Duijvestijn aan de leden van de Commissie EFO bericht dat het revolving fund inzake het mandaat tot het doen van strategische aankopen werd opgeheven. Dit betekent dat iedere strategische aankoop vooraf door de Raad geaccordeerd moet worden. Wel houdt het College ingevolge het memo van 10 februari 2015 de mogelijkheid om alle verwervingen die gerealiseerd worden “in de door de Raad vastgestelde projecten” te doen zonder dat vooraf goedkeuring aan de Raad wordt gevraagd. Dit betekent dat het College net als in het verleden de gemeenteschulden ongebreideld kan doen oplopen door verwervingen te doen, terwijl niet duidelijk is dat die grondverwervingen ook direct kunnen worden doorgeschoven.

Voorts wordt verwezen naar de grondexploitaties van de gemeente, maar bijvoorbeeld de grondexploitaties van de Westlandse Zoom en van ONW zijn grondexploitaties van die deelnemingen en niet van de gemeente. Voorkomen moet worden dat dit College nog verder de schulden van de gemeente laat oplopen door aankopen te gaan doen. Recentelijk is in het kader van het ter visie leggen van het bestemmingsplan de Duinen gebleken dat het College voornemens is nog tuinbouwbedrijven te gaan verwerven aan de Rijnweg in Monster. Die grondaankopen kunnen niet gedaan worden zonder dat de Raad vooraf ingestemd heeft daar dit geen door de Raad vastgestelde trajecten zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat verstaat uw College onder “alle verwervingen die gerealiseerd worden IN DE DOOR DE RAAD VASTGESTELDE PROJECTEN”? Vallen daaronder al of niet strategische aankopen ten behoeve van de grondbanken?
  • Welke grondaankopen zijn er gedaan in 2013 en 2014 door het College? Gaarne opgave van de verwervingen, niet alleen van de overdrachten die hebben plaatsgevonden, maar ook van de “voorlopige” koopcontracten waarvan nog levering moet plaatsvinden;

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

bijlage artikel 26-vraag 070 memo 10-2-15   bijlage artikel 26-vraag 070 memo 17-6-13

Back To Top