skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake wachtlijsten in Westland voor verzorgings- en verpleeghuizen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake wachtlijsten in Westland voor verzorgings- en verpleeghuizen

 

Vraag 032 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Gisteren is in het landelijk nieuws naar voren gekomen dat ruim 10.000 mensen wachten op een plek in een verzorgings- of verpleeghuis en dat bijna de helft daarvan langer dan één jaar wacht. Gesproken wordt van een ernstig maatschappelijk probleem. Onrustbarend is het dat het Ministerie van Volkshuisvesting in mei nog heeft aangegeven dat slechts 65 mensen een probleem hebben en te lang wachten. Voor een plek in een verzorgings- of verpleeghuis is een geldige indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Met zo’n indicatie heeft iemand recht op een plek in een instelling. Onderscheid wordt gemaakt tussen wenswachtenden (mensen die op eigen verzoek wachten: ze willen alleen naar een specifieke instelling) en de actief wachtenden (mensen die wachten buiten hun wil). Blijkbaar houdt het ministerie alleen de actief wachtenden in de gaten.

 

Uit onderzoek is gebleken dat mensen vaak niet weten in welke categorie ze zijn geplaatst. Dat blijkt niet aan cliënten en mantelverzorgers gemeld te worden. Voorts wordt een aanvrage bijna automatisch als wenswachtende aangemerkt omdat bij het aanvragen van een indicatie om een instelling van voorkeur wordt gevraagd. Voorts zouden zorgkantoren die de langdurige zorg organiseren vaak een streng criterium voor de categorie actief wachtenden aanhouden: alleen crisisgevallen worden daaronder gebracht.

 

Een lijst met 10.000 wachtenden is natuurlijk onrustbarend. Dat betekent dat heel veel mensen niet die zorg krijgen die ze nodig hebben. Mensen van wie gevonden wordt dat zij wel zorg moeten krijgen, mensen die wel een indicatie hebben en recht hebben op het verzilveren van die zorg, maar moeten wachten.

 

Dit is temeer schrijnend nu er eendeels een wachtlijst is en anderdeels lege kamers in mogelijkerwijs in de toekomst te sluiten verzorgingshuizen aanwezig zijn. De wachtenden mogen daar niet in want de instellingen voor ouderenzorg moeten afbouwen volgens in ieder geval de meerderheid van de landelijke politiek.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

 • Heeft het College inzicht in de wachtlijsten in Westland en ook of het in deze wenswachtenden danwel actief wachtenden zijn?
 • Kunnen deze gegevens geproduceerd worden door het College?
 • Is uw College bereid om eventueel op die lijst voorkomende wachtenden te informeren over hun status en ook dat zij ervoor moeten zorgen dat zij als actief wachtenden worden geregistreerd en niet als wenswachtenden daar ze dan natuurlijk heel lang moeten gaan wachten voordat zij voor een verlangde plek in aanmerking komen?
 • Hoe voorkomt het College dat zieke ouderen die recht hebben op een plek in een verzorgingshuis in de nabije toekomst, steeds vaker voor een dichte deur komen te staan?
 • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de gemeente in deze een rol van betekenis gaat krijgen waarbij het uitgangspunt moet zijn dat ouderen in hun eigen dorpskern worden opgevangen?
 • Hoe worden in Westland ouderen die recht hebben op een plek in een verzorgingshuis opgevangen?
 • Bestaat ook in Westland het gevaar dat mensen met een zorgzwaarte-indicatie van ZZP4 en hoger op wie in principe niet wordt bezuinigd, geen plaats wordt toegedeeld omdat de zorgaanbieders vrezen dat ze te weinig zorg vergoed krijgen?
 • Heeft uw College signalen opgevangen van vorenstaande problematiek?
 • Welk beleid gaat uw College ontwikkelen om wantoestanden te voorkomen? Wordt ook hier de zachte landingsregeling voor 2015 toegepast?
 • Hoeveel Westlandse inwoners hebben een indicatie voor een plek in een verzorgings-/verpleeghuis, maar hebben de stap naar het tehuis nog niet gezet? Is er voor al die mensen in Westland plaats?
 • Valt op te geven hoeveel 80-plussers Westland over 10 jaar telt en welk beleid wordt daarvoor nu al ingezet om te voorkomen dat als mensen niet langer thuis kunnen wonen er een deugdelijke opvang in de directe omgeving kan plaatsvinden?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

 

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top