skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake wenselijkheid alsnog formeel protest in te dienen tegen de komst van een windturbinepark

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake wenselijkheid alsnog formeel protest in te dienen tegen de komst van een windturbinepark in de nabijheid van het Westlandse strand en het aanleggen van een transportleiding onder- en gedeeltelijk bovengronds van Kijkduin naar Wateringen door het Westlandse gebied

 

Vraag 159 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Zoals eerder al aangegeven heeft Westland Verstandig inmiddels een zienswijze ingediend tegen de Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid) en tegen de notitie Reikwijdte Detailniveau Net op Zee. De notitie Reikwijdte en Detailniveau Net op Zee voorziet in de aanleg van een kabeltracé van Kijkduin richting Wateringen, te weten het hoogspanningsstation en de Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust zien op het bouwen van een windturbinepark in de nabijheid van de Westlandse Kust.

 

Voor beide zijn goede alternatieven aanwezig. Voor wat betreft de windturbines is het alternatief om aan te sluiten op de kavel IJmuiden ver waardoor windturbines vanaf de kust niet zichtbaar zijn.

 

Ook de geplande verbinding tussen Kijkduin en Wateringen geeft volksgezondheidsproblemen voor mens en dier, terwijl ook fauna- en milieuproblemen aan de orde zijn. Ook daar is een alternatief voor, namelijk een leiding naar de Maasvlakte.

 

Het College heeft blijkbaar niet binnen de gestelde termijn een zienswijze ingediend en evenmin heeft de Raad van Westland dat gedaan. Dit leidt wel tot de navolgende vragen:

  • Waarom heeft het College geen zienswijze ingediend en laat zij blijkbaar de milieueffectrapportages opmaken zonder dat daarbij het manifeste belang van Westland betrokken wordt?
  • Wat is uw College van plan om hier nog verder aan te gaan doen?
  • Destijds heeft de wethouder afgesproken dat hij in overleg blijft met de gemeenten die eenzelfde belang hebben en die wel in deze actief zijn. Wat is er van dat overleg terecht gekomen en welke acties zijn concreet ondernomen of zullen ondernomen worden?

 

Uiteraard is Westland Verstandig bereid om de informatie die zij krijgt naar aanleiding van de ingediende zienswijze aan het College door te geven. Het is in het belang van Westland en haar inwoners dat opgekomen wordt tegen voor Westland schadelijke zaken. Westland heeft er niets aan als straks in de buurt van de kust een windturbinepark zichtbaar is en Westland heeft er ook niets aan als de gezondheid van mens en dier in de waagschaal gesteld wordt voor prestigeobjecten als deze. Zeker is dat het geval als er voldoende alternatieve zijn en die zijn er.

Bijgaand de ontvangstbevestigingen van de Rijksdienst naar aanleiding van de zienswijzen die Westland Verstandig heeft ingediend.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Ontvangstbev. en zienswijze Net op zee 21-3-16

Ontvangstbev. en zienswijze kavelbesluiten 21-3-16

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top