skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake Westland en het Europees Investeringsfonds

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake Westland en het Europees Investeringsfonds

Vraag 051 2014-2018

Edelachtbaar College,

Eind vorige week heeft het Kabinet bekend gemaakt dat er “via het nieuwe Europees Investeringsfonds” meer geld zal stromen naar projecten in Nederland. Het Kabinet heeft vorige week een “indicatieve” lijst aangeleverd met potentiële projecten die in totaal € 75 miljard zullen gaan kosten. In de pers zijn onder meer genoemd grote infrastructurele werken zoals een windmolenpark op zee en nieuwe zeesluizen in IJmuiden en een programma om het MKB aan alternatieve financieringsbronnen te helpen. Direct met de tuinbouw gelieerde onderwerpen worden niet genoemd.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het College bekend met het oprichten van het Europees Investeringsfonds?
  • Is het College bekend met de projecten die het Kabinet heeft aangemeld en maakt Westland/de Greenport Westland-Oostland onderdeel uit van die projecten en zo ja, in welke zin?
  • Indien er geen project met betrekking tot de Greenport is aangemeld, is het College dan bereid om op dat punt zelf initiatief te nemen?
  • Heeft het Kabinet niet geïnformeerd bij het College of er projecten voor aanmelding in aanmerking kwamen? Indien dat niet gebeurd is, is het dan niet zinvol dat het College een brief gaat zenden aan het Kabinet om in de toekomst daar wel naar te vragen en alsnog te bezien of projecten zoals aardwarmteboringen of andere innovatieve ideeën rondom het glastuinbouwcluster in Westland en Oostland alsnog worden aangemeld bij het Europese Investeringsfonds?
  • Is het College in staat om het complete overzicht te verkrijgen van de wel aangemelde projecten, zowel door Nederland alswel door de andere Europese lidstaten? Dit laatste is met name van belang om te achterhalen of één van de andere lidstaten wel voor Westland belangrijke en wellicht concurrerende projecten heeft aangemeld;

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top