skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake wijze van onderhoud openbaar groen achter de Iris in de Opstalwijk Naaldwijk en de wijze van communiceren met de omwonenden

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake wijze van onderhoud openbaar groen achter de Iris in de Opstalwijk Naaldwijk en de wijze van communiceren met de omwonenden

 

 

Vraag 109 2014-2018

 

 

Edelachtbaar College,

 

De fractie van Westland Verstandig is benaderd door een omwonende van het openbaar groengebied achter Iris 15 in Naaldwijk. De fractie is ook ter plaatse gaan kijken en moet constateren dat het van oorsprong prachtige groengebied op dit moment geheel verwaarloosd wordt. Weliswaar is getracht nieuwe aanplant te doen, doch deze is verdroogd. Uit bijgaande foto’s die genomen zijn in februari, maart en september 2014 blijkt dat wel getracht is een en ander een beter aanzien te geven, doch dat is volstrekt mislukt. Zie de foto van augustus 2015 met de huidige situatie. Ook wordt bijgevoegd een foto uit 2005 toen alles nog in orde was en sprake was van een prachtig groengebied. Waarom dat nu niet meer hersteld kan worden is volstrekt onduidelijk.

 

De bewoners hebben diverse keren getracht om een en ander verbeterd te krijgen en hebben daarvoor contact opgenomen met de gemeente en ook met het Meldpunt Leefomgeving. Met name zijn opmerkingen gemaakt over de wijze van onderhoud en het feit dat er enige karige struikjes geplant zijn die vervolgens niet meer onderhouden zijn. De omwonenden vinden dat dit niet meer langer op deze wijze kan.

 

De betreffende bewoners zijn ook niet echt tevreden over de wijze van afwikkeling door het Meldpunt Leefomgeving. De navolgende teksten zijn ons toegemaild:

 • “De eerste melding wordt zonder persoonlijke verantwoording door Meldpunt Leefomgeving GW als “afgehandeld” beschouwd, dit zonder dat er enig overleg is geweest of überhaupt op vragen c.q. opmerkingen wordt ingegaan;
 • De betreffende persoon blijkt telefonisch niet bereikbaar, wel krijgen we zijn naam van de telefoniste;
 • Er wordt door deze persoon in de mail zonder enig argument geconcludeerd dat de huidige beplanting (5 struikjes waarvan 3 op de plek waarlangs onverlaten spullen uit onze tuinen hebben gehaald) voldoende is;
 • De huidige situatie werkt o.i. vandalisme in de hand en is gevaarlijk voor bewoners (aantrekkelijk voor onverlaten) en kinderen (gevaarlijke situatie);
 • Opmerkingen over de wel afdoende vorige situatie met veel meer beplating worden met onzinnige antwoorden afgedaan;
 • Met eerdere meldingen en schadegevallen wordt helemaal niets gedaan;
 • Kortom: bewoners worden door gemeenteambtenaren niet serieus genomen. En dit na maanden van overlast door rioolwerkzaamheden met onbeantwoorde klachten;”

Het betreft een bericht uit april 2015. Het Meldpunt reageert hierop:

“Uw melding met: de categorie “Groen, bomen, beplanting, bermen, gazon, grondsnipper” en onderwerp “beplanting/bomen planten” en omschrijving:

“Zou er op korte termijn iets aan de beplanting kunnen gebeuren in het parkje achter onze woning Iris 15? De 3 nieuwe struikjes die er nu staan wegen natuurlijk niet op tegen de rijen bererissen die er voor de werkzaamheden stonden. Ook onze schutting is tijdens die werkzaamheden beschadigd en daar is nog niets aan gedaan. Vandaag kwam ik van mijn werk en uit onze achtertuin was tuinameublement en plantenpotten in het water gegooid door onverlaten. Er is gezien dat het 3 allochtone kinderen betrof. Wat is het volgende? Inbrekers die vrije doorgang hebben? Bovendien is het er levensgevaarlijk voor kleine kinderen die zo het water in kunnen lopen!”

Is op 22-04-2015 afgehandeld.

Extra informatie: Paal en draad plaatsen is zinloos, voorheen stonden hier ook geen palen. De beplanting is voldoende, dit moet nog groeien.”

 

De betreffende omwonenden voelen zich door dit soort berichtgeving niet serieus genomen.

 

Dit leidt tot de navolgende vragen:

 • Wat is de reactie van uw College op de wijze waarop met bewoners die met hun leefomgeving meedenken gecommuniceerd wordt?
 • Westland Verstandig heeft al vragen gesteld over de wijze waarop het groenbeheer in Westland plaatsvindt. Bomen en struiken worden geplant, vervolgens worden die niet onderhouden en gaan dood. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit geldverkwisting is? Voorts dat dit niet in het belang van de burgers is en dat dit bij burgers ergerlijk en nonchalant overkomt?
 • Is uw College bereid om aan de serieuze suggesties en probleemconstateringen van de betreffende bewoners aan de Iris aandacht te besteden door het betreffende stukje groen wederom in te richten zoals dat vanouds het geval was?
 • De bewoners hebben ook geklaagd over de onveiligheid van de overhangende takken van de treurwilg over de sloot en de overlast die zij ondervinden ten gevolge van de te welig tierende treurwilgen. De bewoners hebben diverse malen verzocht om de betreffende bomen ietwat in te korten zodat er geen overlast is, maar wel uiteraard het genot van de bomen in stand blijft. Waarom wordt hier geen gevolg aan gegeven?
 • Bewoners hebben diverse malen geklaagd en ook contact gehad met de gemeente over de wijze van onderhoud van het betreffende stukje openbaar groen. Waarom wordt op deze wijze gehandeld en kan aangegeven worden wat nou de plannen zijn met het betreffende parkje en ook of de gemeente meent dat het aanbrengen van een paar plantjes die vervolgens doodgaan voldoende beheer is?
 • Welke kosten zijn gemaakt aan het beheer voor dit stukje groen in de afgelopen vijf jaar?
 • De bewoners hebben ook aangedrongen om een afscheiding aan te brengen tussen het parkje en het openbaar water omdat dit nu onveilig is. Waarom wordt aan die redelijke suggestie van bewoners geen gevolg gegeven?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

bijlage artikel 26-vraag 109 Iris 15 Naaldwijk foto’s 26-8-15

Hoogachtend,

U e.a.,

 

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top