skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake windenergie op zee en het voornemen van het creëren van de mogelijke aansluiting op het transformatorstation Wateringen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake windenergie op zee en het voornemen van het creëren van de mogelijke aansluiting op het transformatorstation Wateringen

Vraag 153 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

CDA heeft ook al een artikel 26-vraag gesteld op 29 februari 2016 en heeft daarbij ook relevante bescheiden toegezonden. Westland Verstandig vindt echter dat een andere invalshoek gekozen dient te worden. Wij hebben gelezen de openbare besluitenlijst van het College van B&W van 16 februari 2016. Ook het College neemt een ander standpunt in dan wat de voorkeur zou zijn van Westland Verstandig. Voorkomen moet worden dat door delen van Westland een ondergrondse en mogelijkerwijs zelfs een bovengrondse leiding gaat lopen om de elektriciteit af te voeren naar een trafostation. Er is een betere alternatief, te weten de Maasvlakte. Ook tegen de voorziene windparken zouden zienswijzen moeten worden ingediend. Zoals nu de gebieden worden ingevuld is ook niet verstandig en wijs en er zijn betere alternatieven, te weten op veel grotere afstand van de kust af. Er dienen zienswijzen ingediend te worden vòòr 10 maart 2016. Het gaat dan over twee besluiten: 1. Het aan te leggen netwerk van Kijkduin naar Wateringen en 2. De windmolengebieden op zee in de nabijheid van Den Haag/Westland. Overigens zal de vereniging Westland Verstandig de zienswijzen wel indienen en daarmee ondersteuning geven aan hetgeen bewoners/de gemeente Den Haag al gedaan hebben. Wij vinden dat de gemeente Westland hetzelfde dient te doen.

Westland Verstandig, LPF Westland en GBW hebben voorts bij motie van 19 mei 2015 de Raad en het College verzocht een zienswijze in te dienen tegen het voornemen van de minister van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken een strook grond toe te voegen aan de twee reeds aangewezen windenergiegebieden langs de Hollandse kust. Een kopie van de betreffende motie wordt bijgevoegd. Die motie is overgenomen door het College.

Nu worden we weer opgeschrikt door een tweetal plannen waartegen zienswijzen kunnen worden ingediend. Het ene plan is het plan “Net op zee Hollandse Kust (zuid)” en het andere plan zijn de “Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid)”. De relevante tekeningen worden bijgevoegd. Ineens bestaat ook het voornemen om als mogelijke aansluitlocatie het station Wateringen te kiezen, hetgeen betekent dat er een leiding, grotendeels ondergronds, moet komen vanaf de kustlijn tot het station Wateringen bij de Wippolder. In ieder geval moeten zienswijzen worden ingediend door de gemeente Westland. Het probleem is dat die zienswijzen uiterlijk op 10 maart 2016 binnen moeten zijn. De zienswijzen worden bekeken door de minister en worden betrokken in de notitie Reikwijdte en Detailniveau. Op grond van die notitie worden milieueffectrapporten opgesteld. Als dan de milieueffectrapporten zijn afgerond, wordt mede op basis daarvan de tracékeuze voorbereid en een ontwerpinpassingsplan opgesteld. Ook de milieueffectrapportage en de ontwerpinpassingsplannen en andere ontwerpbesluiten zullen ter inzage gelegd worden. Voor wat betreft de Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust geldt dat zodra de MER afgerond is, op basis daarvan de toegestane windparken worden voorbereid en ontwerpkavelbesluiten I en II worden opgesteld. Ook daar kan dan weer op gereageerd worden.

Het lijkt zinvol dat nu al kenbaar gemaakt wordt dat Westland geen voorstander is van een ondergrondse leiding naar het station Wateringen vanaf de kust en evenmin akkoord kan gaan met de destijds al gevreesde uitbreiding van de windenergiegebieden richting Westland en dat ten onrechte niet gekozen wordt voor verder in zee gelegen windenergiegebieden die vanuit de kust niet zichtbaar zijn. Nu wordt een tender voorbereid voor 2017/2018 voor een locatie die best wel heel dicht bij Westland ligt.

Inmiddels heeft Westland Verstandig contacten met de bewonerscommissie Loosduinen en deze hebben bijgaande zienswijzen gemaakt voor indiening. Ook de gemeente Den Haag is inmiddels in actie gekomen. De voorkeur wordt gegeven aan de zogenaamde “IJmuiden Ver”, een locatie op zee ver van de kust. Als elektriciteit aan land gebracht moet worden dat dat dan via het station op de Maasvlakte gebeurt en niet via Wateringen.

Het is de bedoeling dat er een tracé geboord gaat worden van Kijkduin via Ockenburgh en Madestein naar Wateringen.

Op korte termijn moet het College ook handelen en daadwerkelijk een zienswijze indienen. Dat moet uiterlijk op 10 maart a.s. gebeuren.

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  • Is uw College bekend met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen tegen de hiervoor genoemde besluiten?
  • Is het College voornemens om in ieder geval inhoudelijke bezwaren te maken tegen de mogelijke aansluitlocatie Wateringen? In de zienswijzen van de bewonerscommissie Loosduinen blijkt dat de aanleg van een benodigde kavelgoot minsten een strook van 40 meter nodig maakt, terwijl die sleuf onder meer door het huidige Solleveldpad, bestaande uit een voet- en fietspad ter breedte van 8 meter, gegraven moet worden. Voorts is het de vraag in hoeverre het de gezondheid van mensen niet in gevaar brengt daar de elektromagnetische velden rondom de kabels slecht blijkt te zijn voor de gezondheid van mens en dier. Wenst het College daarvoor op te komen?
  • Is het College bereid om vòòr 10 maart a.s. een zienswijze in te dienen en daarbij kan eventueel verwezen worden naar de bijgevoegde zienswijzen afkomstig uit Den Haag?
  • Is het College bereid om later in overleg met de Raad te komen tot een inhoudelijke visie met betrekking tot de mogelijke aansluiting op het station Wateringen en de gevolgen daarvan voor Westland? Hetzelfde geldt voor de nu bekende contouren van het windenergiepark op zee dat nu wel heel erg dicht bij de Westlandse kust komt, terwijl er andere varianten mogelijk zijn zoals uitbreiding van IJmuiden Ver waardoor het vrije zicht over zee behouden blijft en ook andere milieubezwaren veel geringer zijn. Dat de voorkeursvarianten van de gemeente moeten zijn IJmuiden Ver en eventueel de Maasvlakte boven hetgeen thans blijkbaar als belangrijkste variant wordt aangewezen. Bijgevoegd wordt ook de externe notitie van ECN. Nogmaals, welke visie heeft uw College?
  • In hoeverre heeft het College uitvoering gegeven aan de motie en vindt overleg plaats met de kustgemeenten?

Gezien de beperkte tijd tot en met 10 maart wordt het College verzocht direct een zienswijze in te dienen, dus voorafgaande aan de beantwoording van deze artikel 26-vragen.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

1 G15-000828 Ag.pnt 14.2 Motie WV-LPF-GBW inzake windenergiegebieden langs de Hollandse kust OVERGENOMEN

2 Windenergie op zee realisatie

3 Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust

4 Net op Zee mogelijke aansluiting Wateringen

5 Windenergie op zee zienswijze indienen

6 zienswijzen Commissie Loosduinen

7 externe notitie ECN Kosten wind op zee 24-4-15

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top