skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake verzakkingen De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders

van de Gemeente Westland

Postbus 150

2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake verzakkingen De Lier

 

Vraag 147 2014-2018

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig is aangesproken door een aantal bewoners van de Bomenbuurt in het bijzonder de Meidoorn en de Eikenhof. De bewoners maken zich ernstig zorgen over de voortgang van het oplossen van de problematiek over de slappe bodem, de veiligheid die nu in gedrang is en op korte termijn tot maatregelen noopt en het steeds maar weer opschuiven van de definitieve oplossing. Onze fractie heeft uiteraard de betreffende bewoners aangegeven dat er op dit moment onderzoek plaatsvindt. Ook hebben wij erop gewezen dat door het College bedragen genoemd zijn die waarschijnlijk gemoeid zijn bij het oplossen van de problematiek. De betreffende bewoners zijn toch niet tevreden over de gang van zaken omdat de communicatie naar hen toe erg slecht is en voorts dat een langer uitstel voor maatregelen niet langer verantwoord is. Gewezen wordt met name op de veiligheid die ontstaat door grove ongelijkheden in de aansluitingen op de woningen. Verdere verzakking vindt op dit moment snel plaats.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt niet beter met de betreffende inwoners gecommuniceerd wat de gemeente op dit moment aan het doen is?
  • Kan exact worden aangegeven door wie het onderzoek wordt uitgevoerd, wanneer het onderzoek af is en wat de onderzoeksopdracht exact behelst?
  • Er is blijkbaar nogal wat gedoe rondom een medewerker van de gemeente die aanvankelijk in loondienst van de gemeente was, maar nu als ZZP’er wordt ingezet en die toezeggingen gedaan heeft die maar deels worden nagekomen. Is uw gemeente met die situatie bekend en heeft de inmiddels voormalig medewerker van de gemeente, die nu als ZZP’er wordt ingezet, wel bij zijn vertrek een deugdelijk “testament” achtergelaten van de beloftes en toezeggingen die gedaan zijn richting de bewoners?
  • Bekend is dat vanuit het gemeentefonds richting de gemeente jaarlijks extra bijdragen komen voor de zogenaamde slappe grond gebieden. Is dat juist? Welke bedragen zijn er vanaf 2004 in het gemeentefonds opgenomen? Welke bedragen zijn daarvan uitgegeven? Waarom is daarvoor geen voorziening getroffen en zijn de eventueel ontvangen bedragen daarin gestopt, zulks teneinde het probleem op te lossen?
  • In hoeverre trekt de gemeente lering uit soortgelijke slappe grond situaties in Gouda, Alphen aan den Rijn en Zuidplas waar men al veel verder is met het oplossen van de problemen? Wordt met die gemeenten overleg gevoerd en contact gehouden over het verdere verloop en de wijze van aanpak en de risico’s die zich kunnen voordoen?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top