skip to Main Content

Vragen aan het College;inzake ONW-plannen/Waelpark

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake ONW-plannen/Waelpark

Vraag 042 2014-2018

Edelachtbaar College,

Op 8 oktober jl. heeft de informatieavond plaatsgevonden van de gemeente Westland en ONW. Eerder heeft coalitiepartij GBW al kritiek geuit op de gang van zaken. De behandeling in de commissie van het plan Waelpark is uitgesteld vanwege het niet compleet zijn van de stukken, terwijl een eerdere commissiebehandeling van het plan duidelijk aangaf dat de voorliggende plannen –kort gezegd- niet goed waren.

 

De informatieavond op 8 oktober jl. had, zoals te verwachten was, een vreemd verloop. Ook gesprekken met aanwezigen na afloop wezen uit dat ook zij het een vreemde avond vonden. Er kon met name geen goed antwoord gegeven worden op de te verwachten waterproblematiek –in het verleden is in deze polder veel wateroverlast geweest-, het niet naar tevredenheid beantwoorden van vragen over de ontsluiting, terwijl over de vleermuizen een beetje lacherig gedaan werd zodat in de zaal de conclusie getrokken werd dat er waarschijnlijk verkeersborden komen om het veilig rondvliegen van de vleermuizen te bevorderen.

Voorts –en ook dat heeft de fractie van GBW al eerder vastgesteld- is er verwarring over de rol van de gemeente en de rol van ONW.

Nu komen er ook vragen boven over de toewijzing van de woningen. In overleg met de gemeente zou zijn afgesproken dat voor de verdeling twee systemen gevolgd gaan worden, namelijk 50% van het woningzoekendensysteem van de gemeente Westland en 50% via loting van de inschrijvingen bij ONW.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Waarom worden dit soort informatieavonden gegeven, terwijl op cruciale vragen geen danwel onvoldoende antwoorden gegeven kunnen worden?
  • Lijkt het niet beter om eerst een voldragen plan te hebben waarover goed is nagedacht om daarna pas naar buiten te komen met informatie en een informatieavond te organiseren?
  • Waarom neemt de wethouder planontwikkeling zo’n prominente rol in op zo’n avond, terwijl het een plan is van ONW waarin de gemeente met 50% deelneemt als aandeelhouder, maar in feite ONW de presentatie moet doen?
  • Welke afspraken zijn met ONW/ABB Bouwgroep gemaakt over de toewijzing van de woningen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top