skip to Main Content

Vragen een het College inzake onveilige situatie Poeldijksepad/Symfonie te Honselersdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake onveilige situatie Poeldijksepad/Symfonie te Honselersdijk

Vraag 296 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door bewoners van de Symfonie in Honselersdijk die klagen over een verkeersonveilige situatie ter hoogte van de T-kruising Symfonie/Poeldijksepad. Twee foto’s worden bij deze vraag gevoegd. Ter plaatse zijn 14 woningen gerealiseerd en naast de voortuin, voetpad en parkeerhavens ligt het Poeldijksepad. Echter als de Symfonie wordt uitgereden, is geen of onvoldoende zicht op het Poeldijksepad. Recentelijk is dit al opgelost doordat één parkeerplaats is verplaatst dan wel ongedaan gemaakt. Echter de verwijdering van nog twee parkeerplaatsen is nodig om veilig vanuit de Symfonie op het Poeldijksepad terecht te kunnen komen. Volgens de bewoners is het wachten op een eerste ernstig ongeval. Ook het fietspad langs het Poeldijksepad loopt daar nog en er is nu onvoldoende zicht zoals ook blijkt uit de bijgevoegde foto’s.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is vorenstaande onveilige verkeerssituatie uw College bekend?
  • De situatie is pas recent ontstaan door de bouw van 14 appartementen en de planning van de parkeerplaatsen zoals die er nu zijn. Is dit probleem destijds onderkend?
  • Één parkeerplaats heeft uw College reeds doen verwijderen. Waarom is met die ene parkeerplaats volstaan en is niet goed gekeken hoe de situatie ter plaatse veiliger gemaakt kan worden? Is uw College bereid om verdere maatregelen te nemen?
  • Wellicht kan ook aan andere oplossingen gedacht worden, maar het verplaatsen dan wel verwijderen van twee parkeerplaatsen langs het Poeldijksepad lijkt het meest eenvoudig. Is het College het hiermee eens?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top