skip to Main Content

Arbeidsmigranten. gelijke rechten én plichten

“werk en deugdelijke huisvesting nu echt goed regelen”

Westland kan niet zonder arbeidsmigranten in de glastuinbouw. Er is meer werk dan Westlanders samen kunnen verrichten en gebleken is dat uitkeringsgerechtigden in de omliggende steden dat gat niet voldoende kunnen of willen invullen. Wel is er extra aandacht nodig voor werkwillige Westlanders die werkloos zijn geworden. Het is van belang dat nieuwkomers op hun rechten en plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving worden gewezen. Zeker als ze hier langer willen verblijven is het zaak dat zij zoveel mogelijk meedoen als het gaat om werken, wonen en leven.

 Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor het bevorderen van integratie van arbeidsmigranten:

  • Wij willen dat voor alle arbeidsmigranten en buitenlandse bedrijven die hier werk verrichten de Nederlandse regels worden toegepast omrent arbeidsrecht en CAO’s en andere relevante wet- en regelgeving. Voorwaarde hiervoor is dat arbeidsmigranten bekend zijn bij de Nederlandse overheid en ingeschreven staan in het de Basisregistratie Personen (GBA en Register Niet-Ingezetenen).
  • Het aantal ingeschreven arbeidsmigranten (ca. 3.500) is aanzienlijk lager dan het geschatte aantal van 10.000 in Westland werkende arbeidsmigranten. Dit vraagt om nog meer zicht en controle van de doelgroep. Hierbij kan tevens efficiënt gebruik gemaakt worden van de Basisregistratie Personen.
  • Huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten moet voor zover mogelijk bij de tuinders zelf op het bedrijf ofwel tijdelijk en in kleine aantallen op percelen grond die een glastuinbouwbestemming hebben, op welke gronden oudere glasopstanden staan en die in de nabijheid van de bebouwde kom zich bevinden en waar geen hinder dreigt voor de buurt. Daarvoor moeten de uitgangspunten worden vastgesteld. Arbeidsmigrantenhotels of grootschalige huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten willen wij niet in of dichtbij de kernen.
  • Woningen in de kernen dienen niet onttrokken te worden aan de ‘woonfunctie’ ten koste van (commerciële) kamerverhuur of pensions voor arbeidsmigranten. Deze moeten bestemd blijven voor huishoudens. Bestemmingsplannen dienen hierover duidelijkheid te scheppen. Dit voorkomt overbewoning, huisjesmelkerij en burenoverlast. Ook voor gebouwen, zoals bedrijfs-, winkel- en kantoorpanden in de kernen, in, onder of naast woningen, die nu geen woonfunctie hebben, dienen in beginsel niet omgezet te worden voor kamerverhuur of pensions. Omzetten naar reguliere woonfunctie is meestal beter mogelijk.
  • Arbeidsmigranten die zich blijvend willen vestigen, en dat geldt zeker voor gezinnen met kinderen, moeten bij voorkeur instromen in de reguliere huisvesting onder gelijke condities als andere huishoudens.
  • Voor arbeidsmigranten die langer dan een jaar zijn ingeschreven in de gemeente moeten groepsbijeenkomsten worden gehouden over sociaal-maatschappelijke activiteiten, vrijwilligerswerk en mogelijke deelname aan sport- en culturele activiteiten. Integreren en meedoen is dan het belangrijkste uitgangspunt. De gemeente heeft daarin een aanmoedigingstaak.

 

 

 

Back To Top