skip to Main Content

Kunst en cultuur

“cultuur: investeren in de toekomst van Westland”

Kunst- en cultuursector meer ruimte geven nu het economisch beter gaat.

Kunst en cultuur in Westland beter op de kaart zetten. Belangrijk voor het levensgeluk van onze inwoners, jong en oud. Via kunst en cultuur ook diverse andere acute problemen -zoals vereenzaming, integratie, aanpassing- aanpakken en verder oplossen.

Als partij hebben wij kunst en cultuur hoog in het vaandel staan. Wij zijn ook trots op de kunstzinnige cultuuruitingen in onze gemeente. Zonder kunst en cultuur was onze maatschappij niet creatief, waren onze opleidingen technocratisch en onze economie niet innovatief. De verbetering van de culturele vorming is voor ons een opgave van de hoogste prioriteit. Westland Verstandig vindt dat ondersteuning van cultuur niet subsidiëring maar investering in de toekomst van Westland moet worden genoemd. Een betrouwbare financiering van de culturele sector is de voorwaarde waarmee privéondernemers bereid zullen zijn zich voor cultuur te engageren.

Westland Verstandig vindt dat de amateurkunst waar nodig gemeentelijke (financiële) ondersteuning moet krijgen. Cultuur is goed voor brain en body. Behoud van alle vormen van cultuur in Westland is belangrijk voor Westland en de Westlandse burger. Dit geldt voor koorzang, muziekvereniging, amateurtoneel en meer professionele cultuurbeoefening en voor de vele andere vormen van kunst en cultuurbeoefening.

Wij staan positief tegen Cultuurweb waarmee kunst en cultuur in Westland op een breder en beter niveau gebracht kan worden. Wel vinden we dat de subsidiëring van verenigingen weer teruggebracht moet worden naar de gemeente. Is nu vaak voor verenigingen niet duidelijk en ook de verantwoording is problematisch. Westland Verstandig vindt dat hetgeen nu in de kernen op het gebied van verenigingen/stichtingen aanwezig is daar moet blijven en uitgebreid moet worden. Mocht daarbij steun van de gemeente nodig zijn, zal die gegeven moeten worden. Zeker gezien het feit dat de meeste verenigingen hun subsidies zijn afgenomen en op dat punt de gemeente weer enige financiële reserves heeft. Bij de “herijking” is meer bezuinigd dan nodig was. De gemeente dient evenwichtig alle verenigingen en stichtingen te bejegenen.

Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor kunst en cultuur:

  • Voor culturele verenigingen dient de 25%-regeling ingevoerd te worden. Bij investeringen door die verenigingen draagt de gemeente 25% bij.
  • Alle culturele verenigingen in Westland verdienen ondersteuning door de gemeente onder meer op het gebied van huisvesting en cultuurbeoefening.
  • Wij willen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de bestaande kunst en cultuur in Westland. Het uitreiken van een jaarlijkse Westlandse Cultuurprijs moet zorgen voor een extra waardering voor de sector.
  • Westland Verstandig is tegen het verhogen van de huurprijzen van de accommodaties die in gebruik zijn bij verenigingen op het gebied van cultuur.
  • Verenigingen zouden weer meer financiële steun vanuit de gemeente moeten ontvangen, al of niet in de vorm van een projectfinanciering. De gemeente Westland zal de door de verenigingen betaalde OZB moeten compenseren met een subsidie.
  • Wij willen uitbouw van het instituut Westlandse dichter. Deze kan dan een Westlandse kleur geven bij een groot aantal evenementen. Bespaart ook kosten van ingehuurde sprekers.
  • Nu het economische tij gekeerd is, dient de gemeente ook weer ruimhartiger te zijn richting onze verenigingen.

Kunst en cultuur worden steeds belangrijker voor het levensgeluk van onze inwoners. Er is al het nodige, maar het moet meer en beter. Initiatieven als Schrijvers tussen de kassen, huiskamerfestivals, moonwalkings, schrijverscafés, Westlandse culturele activiteiten dienen gefaciliteerd te worden vanuit de gemeente.

Back To Top