skip to Main Content

Financiën op orde: op korte én lange termijn

“het kan en moet anders”

De inkomsten van de gemeente Westland staan wel een beetje vast: Gemeentefonds, OZB, rente, dividend, gemeentelijke diensten. Ook de uitgaven liggen deels vast, maar op het niet vastliggende deel moeten andere keuzes gemaakt worden.

Westland Verstandig wil een andere begroting, maar wel in evenwicht. Andere accenten, waarbij een aantal tot nog toe door de gemeente wel betaalde zaken niet meer betaald worden en meer financiële ruimte komt voor zaken die wel de Westlandse burgers –jong en oud- ten goede komen.

Minder wethouders, max 5 en minder zgn. bestuursadviseurs / administratieve ondersteuning die College adviseren. Minder communicatiemedewerkers die propaganda voor het College moeten maken. Wethouders meer concrete taken geven. Toevoegen aan de huidige taken: dierenwelzijn, de 11 kernen onder de wethouders verdelen, seniorenzorg.

Geen kapitaalsvernietigingen en niet duurzaam handelen meer door nog goede gebouwen te slopen en elders dure gebouwen te realiseren. Het kan ook anders.

Wij besparen € 20 miljoen door een aantal uitgaven niet meer, althans op een veel lager niveau, door te zetten.

Dat betekent dat we € 20 miljoen kunnen besteden aan andere zaken en afbouw schuld. In de door dit College gepresenteerde begroting 2018-2022 baren vele keuzes ons grote zorgen. Westland Verstandig vindt dat de gemeente andere keuzes moet maken.

De Provincie geeft aan in de brief van 22 december 2017 over de schuldpositie in de begroting:

“De schuldpositie van uw gemeente blijft hoog. Dit legt voor langere tijd beslag op uw jaarlijkse beschikbare middelen aangezien rente en aflossingen op deze leningen moeten worden gedaan. De huidige schuldquote (142.4%) van uw gemeente is hoger dan de signaleringswaarde van maximaal 130%. Bij de jaarrekening 2016 was de schuldquote 116.8%”. Daarmee geeft ook de Provincie aan dat de financiële situatie nog steeds niet optimaal is.

De schuldpositie van de gemeente is in de laatste 4 jaren toch weer –zij het minder dan begroot- opgelopen en wel, uitgaande van 2017 naar verwachting- naar € 340.000.000,– per 1 januari 2017 en naar verluidt € 370.000.000,– per 31 december 2017.. Dat is ongeveer € 3.700 per Westlandse inwoner. De verwachting is dat de rente de komende jaren gaat stijgen en dan zal het aangaan van leningen voor herfinanciering van aflopende schulden van minimaal € 40-50 miljoen per jaar, de gemeente voor extra problemen stellen.

Het is zaak dat we structureel echt blijven investeren in de Westlandse economie, werkgelegenheid, de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de dorpskernen. Pas dan kan de lokale economie, de concurrentiepositie en welvaart in stand blijven.

Veel beter structureel en goed gepland nadenken over investeringen voor de gemeente zelf. Minder managers en meer aan de markt overlaten. Minder kosten taxivervoer College, minder buitenlandse reizen.

Geen gelden meer naar Westland marketing. Aangetoond is dat deze gelden weinig opleverden tot nu toe.

Westland Marketing meer doen vanuit de Westlandse sportverenigingen en vanuit de Westlandse bedrijven en niet met een overheersende (financiële) rol bij de gemeente.

 

Westland Verstandig heeft voor het gemeentehuishoudboekje goede alternatieven, waarmee we structureel de begroting sluitend maken, zelfs geld overhouden:

 • De speerpunten in dit Verkiezingsprogramma worden ruimschoots voorzien van financiële dekking doordat andere keuzes gemaakt worden. Dit gebeurt door minder uitgaven en op kosten te besparen door:

–    Westland Marketing / Public Affairs overlaten aan onze bedrijven en dus geen miljoenen euro’s meer aan besteden. Geen gelden meer naar Westland marketing. Aangetoond is dat deze gelden weinig opleverden tot nu toe.

–    flexwerken en te werken met sturen op resultaten;

–    minder ambtenaren door het saneren van taken die ergernissen opwekken en niet nodig zijn voor onze burgers en ondernemers; niet meer doen: Westland marketing, te grote communicatieafdeling voor PR College, geen 6 fulltime wethouders, geen beleid waar niet om gevraagd wordt;

–    procesvernieuwingen met vereenvoudigen van regelgeving in zowel dienstverlening als handhaving;

–    besparen op bedrijfsvoering en bedrijfskosten (van 6 naar 5 wethouders);

–    meer samenwerken met burgers en bedrijven, investeren in draagvlak aan de voorkant (en geen juridische procedures aan de achterkant);

–    heroverwegen meerjareninvesteringsplannen en geen onnodige dure investeringen;

–    Geen kapitaalsvernietiging door goedlopende bedrijven de nek om te draaien. We noemen: Camping Molenslag, Alpaca-ranch, de Dijkgraaf;

–    Geen incentives meer voor nieuwe bedrijven;

–    Geen onnozele handhavingsdrang in het buitengebied;

–    Eerst draagvlak bouwplannen onderzoeken en dan pas plannen presenteren. Voorkomt verspilling geld en tijd;

–    Minder blunders die de gemeente veel geld kosten (miljoenen euro’s);

–              Betere (financiële) besturing in samenwerkingsverbanden (o.a. “trapje op en trapje af”);

 • incentives bedrijven;
 • gebiedspilots en onderzoeken ruimtelijke strategie;
 • ambtelijke inzet HOT halveren;
 • minder handhaving buitengebied;
 • minder organisatie SKT;
 • minder bestuursondersteuning;
 • minder communicatiefuncties;
 • daling apparaatskosten per inwoner;
 • veel minder uitgeven aan imago/public affairs/externe positionering / Westland Marketing;
 • minder middelen netwerken GPWO en MRDH;
 • minder eigen kosten Raad / College;
 • inzet structurele overschotten van van het Rijk ontvangen zorggelden voor zorg.
 • En door extra inkomsten te verwerven uit:
 • stimuleren economie, bouwen in het bijzonder;
 • met name in de economische structuurversterking en innovatie door het principe “voor wat, hoort wat” sterker te hanteren en extra in te zetten op cofinanciering als ‘vermenigvuldiger’ (bijvoorbeeld subsidies andere overheden, provincie Zuid-Holland, Rijk en EU en bijdragen uit bedrijfsleven zonder freeriders).
 • Met de bespaarde gelden willen wij de andere keuzes uit dit programma betalen. We noemen hier slechts een aantal:

–    goede vervangende voorzieningen treffen voor ouderen in dorpskernen en (doen) realiseren van zorgwoningen;

–    extra geld onderhoud openbaar groen en bloembakken in dorpskernen;

–    oprichting gemeentelijk woningbedrijf waardoor starters kunnen huren/kopen tegen aanvaardbare prijzen. Bouwen op bouwgronden en lege plekken in dorpskernen; Woonlasten en OZB voor bedrijven en verenigingen verlagen;

–    extra geld voor cultuur (in 2012 teveel bezuinigd);

 • Westland Verstandig zorgt dat in 2018-2022 in totaal ruim € 80.000.000,– anders wordt uitgegeven en/of besteed.
 • De toenemende schuldenpositie wordt hierdoor ook verder geleidelijk omgebogen, met als gevolg minder lasten van rente en aflossingen.
 • Op een aantal punten is deze financiële vertaling al concreet, op andere punten zijn het stelposten die bij de coalitie- en collegebesprekingen verder uitgewerkt worden en deze posten geven nu daarvoor de richting aan.
Back To Top