skip to Main Content

Kernenbeleid en speerpunten per dorpskern

Elke dorpskern heeft zijn eigen identiteit en een kloppend sociaal of economisch hart. Soms is dat een dorpshuis, zoals in Ter Heijde en Heenweg. In alle kernen is dat het verenigingsleven en in veel kernen ook de winkelstraten of winkelcentra. Naast het rustige wonen, zorgen verenigingen en de detailhandel, die verweven zijn met de samenleving, voor sociale cohesie, veiligheid, leefbaarheid en aantrekkingskracht van de kern.

Elke kern zijn eigen identiteit

Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor de dorpskernen, die alle of meerdere kernen betreffen:

 • De elf dorpskernen in Westland hebben ieder hun eigen unieke karakter. Wij willen dat het beleid van de gemeente er op gericht is om samen met de inwoners dat unieke karakter van elke dorpskern in stand te houden en /of te versterken. Dit kan o.a. door verpaupering tegen te gaan. Het doel moet zijn: levendige kernen die voor iedereen aantrekkelijk zijn, of we er winkelen, ondernemen wonen of uitgaan. Met respect voor de historie, de bestaande monumenten en de dorpse karakter. Grootschalige winkelprojecten in e´e´n kern mogen de vitaliteit van de andere kernen niet schaden.
 • Westland Verstandig zet zich sterk in voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de Westlandse dorpskernen. Zij ziet het in ere herstellen van de pleinen als centraal hart van de dorpen en wijken als een belangrijke stap in de richting van een weer leefbaar, gezellig en bruisend dorp. Niet alle dorpen hebben een ideaal centrumplein zoals Naaldwijk, Monster en ’s-Gravenzande. Elk dorp wil natuurlijk graag weer een kloppend hart ontwikkelen. Westland Verstandig beveelt daarom aan om in elk dorp samen met inwoners hiervoor een creatief plan te ontwikkelen.
 • Veel inwoners van Westland zijn ontevreden over het huidige kernenbeleid. In de kernen gaat veel fout. Wij willen daar verbetering in brengen.
 • Westland Verstandig wil de diverse centra/dorpskernen in Westland aantrekkelijk maken. Dat kan vaak met kleine ingrepen. Geen bouwhekken meer en open plekken goed invullen. Terugplaatsen van bloembakken.
 • Wij willen dat winkelleegstand zoveel als mogelijk wordt aangepakt, omdat leegstand de leefbaarheid van de dorpskernen aantast. Per kern een divers winkelcentrum op maat. De gemeente dient adequaat te reageren op kwesties als stijgende lasten, onveiligheid en leegstand.
 • Wij zijn tegen het invoeren van betaald parkeren.
 • Westland Verstandig meent dat Naaldwijk binnen Westland een centrumpositie heeft, zij het dat dit niet ten koste mag gaan van de andere dorpskernen. Bij voortduring zal er op toegezien moeten worden dat Naaldwijk als centrumkern niet de verdere uitbouw en bloei van de andere kernen in gevaar brengt.
 • Westland Verstandig wil concrete maatregelen treffen om de parkeerdruk in wijken die veelal zijn ontwikkeld in de jaren 60, 70 en 80 te verlagen. Toen werden veel woningen op een klein oppervlakte gesitueerd en was de parkeerdruk veel lager dan nu het geval is en waardoor irritatie bij burgers ontstaat.. De oplossing is het anders indelen van parkeerplaatsen en openbare ruimte met behoud van beeldbepalend groen zonder dat dit ten koste gaat van openbaar groen, maar ook in het aanwijzen van percelen voor parkeren. Ook het parkeren van bedrijfsbussen geeft veel irritaties en ook daarvoor zullen per wijk concrete oplossingen gecree¨erd moeten worden. Zo zouden hiervoor aparte zones toegewezen kunnen worden waarbij een optimum wordt gezocht door enerzijds aandacht te besteden aan de veiligheid met voldoende toezicht en anderzijds terugdringen van de parkeeroverlast. Voor inwoners van Westland zijn dit belangrijke zaken die hun leefgenot dagelijks bei¨nvloeden . De gemeente dient passende maatregelen te treffen.
 • De leefbaarheid van de dorpskernen en wijken is voor Westland Verstandig van essentieel belang. Daarbij zijn veel spelers betrokken maar de belangrijkste zijn de bewoners. De inwoners van de dorpen en wijken weten zelf heel goed wat in hun omgeving nodig en passend is. De leefbaarheid wordt ook gediend met een goede plek voor de jeugd en de jongeren.
 • Wij onderstrepen het belang van Oranjeverenigingen voor de Westlandse kernen.
 • Westland Verstandig wil dat alle dorpskernen beter aantakken op het openbaar vervoernet met kleinschalige lijnbusjes. Dit geldt voor Heenweg, Ter Heijde, Poeldijk, Honselersdijk en Maasdijk en ook voor een aantal woonwijken in de grotere kernen.
 • Wij willen geen grootschalige tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in of dichtbij de dorpskernen.
Back To Top