skip to Main Content

Kwintsheul

“er gebeurt veul in De Heul”

Kwintsheul heeft een levendig verenigingsleven en wacht (nog steeds) op grote ingrepen in dorpshart en qua verkeersontsluiting. Westland Verstandig streeft naar het behoud van de dorpssfeer in Kwintsheul.

Voor Kwintsheul heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten:

Wij willen dat de gemeente samen met de inwoners toewerkt naar een levendig centrum. Kwintsheul verdient een supermarkt en snel ook, maar er moet ook nog wel ruimte blijven voor andere winkels.

Westland Verstandig wil dat de ontsluitingsweg Bovendijk-Veilingroute beter wordt aangegeven in Kwintsheul zelf.

Westland Verstandig verwacht dat de verkeersproblemen in Wateringen en Kwintsheul niet voldoende worden opgelost met de maatregelen die voorzien zijn en wil een verkeersplan voor beide kernen gezamenlijk.

Wij willen dat er woningen worden gebouwd voor jongeren om de kern vitaal te houden.

Wij willen de samenwerking zorginstellingen bevorderen om verpleeghuis- en welzijnszorg blijvend te garanderen.

Westland Verstandig wil bankjes plaatsen langs de wandelroute Lange Wateringkade en Dorpskade.

Snel passende woningen bouwen op diverse locaties binnen Kwintsheul (Witte Brug locatie, leegstaande bedrijfslocatie Verkade en wellicht nog meer locaties), maar ook directe start woningbouwplannen bij de Driesprong;

Meer passende huisvesting voor ouderen: “De Lessenaar” kent lange wachttijden. Als er meer geschikte huisvesting voor ouderen komt, dan komt de doorstroming beter op gang;

Op de Verkadelocatie niet grond gebonden woningen plannen, wel rekening houdend met de omgeving waarin gebouwd wordt;

In de woningbouwplannen rekening houden met de behoefte aan senioren-/zorgwoningen;

Kwintsheul in alle opzichten aantrekkelijker maken;

Op korte termijn maatregelen nemen waardoor de daling van de bezetting van de Andreashofschool en de ledenafname bij Quintus, Scouting, Gregorius etc. gestopt wordt. De tijd die het duurt voordat het effect van nieuwe woningen voelbaar is, moet de gemeente meehelpen overbruggen;

Het wegtrekken van jonge gezinnen / jongeren / detailhandel en bedrijven naar andere kernen een halt toeroepen door snel nieuwe woningen te realiseren;

Voor Kwintsheul dat relatief heel weinig groen heeft, het woon- en leefklimaat (veiligheid, groen, spelen en recreatie) te verbeteren;

De toegezegde veilige en goede ontsluiting vanaf woningen in de Gouw naar centrum Kwintsheul eindelijk realiseren;

De Kerkstraat verder ontlasten van druk verkeer;

Woningcorporatie Wonen Wateringen beter betrekken bij de verdere invulling van het woningbouwprogramma in Kwintsheul;

Basisvoorzieningen –zoals een supermarkt en een pinautomaat- terug in Kwintsheul;

Meer structurele maatregelen om winkelbestand in Kwintsheul te stimuleren.

Back To Top