skip to Main Content

Monster

“voor Monster aan de slag”

Monster is een mooi dorp aan het strand. De kwaliteit van de openbare ruimte en leegstand van gebouwen zijn een doorn in het oog. Hiervoor is een extra kwaliteitsslag nodig en gaat het ook om acties die de gemeente samen met inwoners kan aanpakken, zoals het openbaar groen, parkeren en de overlast van hondenpoep en paardenstront.

 Voor Monster heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten:

Wij willen het Verkeersplan Monster uitvoeren, te beginnen met de reconstructie kruispunt bij de molen en de rotonde Emmastraat-Zwartendijk.

Wij willen concrete maatregelen ter oplossing parkeerdruk in het centrum. Parkeergarage zou oplossing kunnen zijn.

Westland Verstandig wil dat de leegstand van gebouwen, zoals van het vervallend historisch pand Hotel Overheijde, wordt opgelost. Van de aangevraagde omgevingsvergunning moet snel gebruik gemaakt worden.

Wij willen woningbouw op de huidige ISW-locatie en wellicht ook op de belendende percelen.

Het inrichten van de openbare ruimte, bestrating en groen, willen wij op voldoende kwaliteitsniveau brengen. Hierop moet de gemeente toezicht houden. Westland Verstandig wil dat de gemeente bij het (herhaald) aanplanten van bomen en struiken in de Grote Geest rekening houdt met de zeewindbestendigheid.

Wij willen dat de vernielzucht en overlast op de bekende hotspots wordt teruggedrongen door gezamenlijke inspanning met ondersteuning door buurtpreventie, politie en gemeente.

Verpaupering van het centrum en met name de situatie rondom het pand Overheijde wat al jarenlang een verpauperd beeld geeft moet tegengegaan worden.

De uitstraling van het centrum Monster zou veel beter moeten zijn. Nu wordt toch gezien dat vrijkomende winkels worden opgevuld met ofwel kappers ofwel winkeliers van buitenlandse herkomst. Dit is ongewenst en de leefbaarheid van het centrum van Monster komt onder druk te staan.

Voor jongeren zou in Monster veel meer georganiseerd moeten worden.

De infrastructuur van de wegen in Monster verdient bijzondere aandacht. Zo worden wegen die daarvoor niet bestemd zijn, gebruikt als doorgaande weg.

Cultuur zou meer onder de aandacht gebracht moeten worden.

Meer aandacht aan veiligheid en leefgenot in een aantal wijken van Monster.

Aanpakken verkeerssituatie Haagweg; snelheid, parkeren in bermen, betere splitsing fiets- en autoverkeer.

Betere infrastructuur voor ontsluiting woningen Westlandse Zoom.

Centrum Monster nog lang niet klaar

Groen, woningen en een aantrekkelijke inrichting. Niet duidelijk is wat de plannen met het oude gemeentehuis zijn. Het College wilde dat slopen. Enkele raadsfracties, waaronder Westland Verstandig, hielden dat tegen. Westland Verstandig vindt dat het plan nu snel moet worden afgemaakt. Qua inrichting, parkeren, groen etc. valt in het centrum nog een hele slag te maken. Zo een plan moet de kern van Monster verder doen verlevendigen en aantrekkelijker maken als woon- en winkelgebied.

In de raadsvergadering van 18 april 2016 heeft de Raad beslist dat vanuit de gemeente ondersteuning gegeven wordt aan de plannen van de voetbalvereniging en de tennisvereniging in Monster om te komen tot een gezamenlijke accommodatie. De verenigingen kwamen zelf met het idee en legden dit voor aan het College van B&W. Westland Verstandig wil dit graag ondersteunen. Eerst de ideeën goed verwoorden, daarna de accommodatie plannen en financieel rond krijgen. Westland Verstandig wil de vaart er inhouden. Dat geldt voor het al gepresenteerde centrumplan voor Monster en de beloofde parkeergarage.

 

Back To Top