skip to Main Content

s-Gravenzande

“behoudt het mooie en goede van ’t Breeje Durp”

’s-Gravenzande is de grootste dorpskern van Westland en is de enige kern met stadsrechten, heeft een mooi stadshart met dorps karakter.

De drie pleinen in kern ’s-Gravenzande en de verbindingen naar elkaar moeten aangepakt worden en nog mooiere uitstraling krijgen

De kern ’s-Gravenzande met zijn drie pleinen (Graaf Floris-, Markt-, Zandevelt-) dient –als aanvulling op de ontwikkeling van het huidige winkelcentrumplan- ook mooiere pleinen te krijgen. In het bijzonder het Marktplein is natuurlijk uitstekend geschikt om een echt dorpscentrum te worden. Dat loopt. Ook het Zandeveltplein moet grondig aangepakt worden. Veel groen en aantrekkelijk meubilair en goede plannen voor het gebruik. Ook de doorgangen naar en van de drie pleinen verdienen het om nog aantrekkelijker gemaakt te worden. Parkeren verdient ook aandacht. Dit alles met breed draagvlak van de ’s-Gravenzandse inwoners, waarbij ook het gebruik goed geregeld wordt.

Voor ’s-Gravenzande heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten:

Enige tijd geleden zijn zowel de handbalvereniging ONDO als de voetbalvereniging FC ‘s-Gravenzande bezig geweest met plannen om een eigen sporthal te creëren in het gebied waarin zij beiden hun sport bedrijven. Westland Verstandig vindt dit een goede gedachte en het zou een afronding betekenen van het Juliana Sportpark. De mogelijke consequenties voor de Westlandhal moeten dan wel goed geregeld worden. Wij willen dat de bestaande gebruikers van de Westlandhal ook in de toekomst hun sport kunnen bedrijven ofwel in de Westlandhal zelf ofwel in de nieuw te bouwen hal. Een eventueel nieuwe sporthal zou gezamenlijk door de gemeente en de hiervoor genoemde verenigingen kunnen worden gerealiseerd. Na de bouw zou het beheer aan de verenigingen moeten worden overgedragen.

De parkeerdruk in bepaalde delen van ’s-Gravenzande is te hoog. Wij willen dat de gemeente dit i.s.m. bewoners creatief en praktisch oplost inclusief de problematiek parkeren bedrijfsbusjes. Ook de parkeeroverlast tijdens bijeenkomsten in De Kiem vraagt om extra aandacht van de gemeente.

Winkelcentrum: Wel voor een deel overdekken, parkeertijd verlengen, voldoende invalideparkeerplaatsen aanbrengen, bewegwijzering in parkeergarage verbeteren, duidelijkere blauwe zone en duidelijkere informatie daarover. De totale sfeer van het winkelcentrum moet verbeterd worden;

De infrastructuur in de kern van ’s-Gravenzande moet verbeterd worden. Diverse wegen in het centrum worden veel te intensief gebruikt voor veel te groot en te zwaar vervoer en daar zijn die wegen niet op gemaakt. Er moet een alternatieve verkeersroute komen, zowel voor vrachtwagens, fietsers als gewone auto’s. Alleen met kleine vrachtauto’s de winkels in het centrum laten bevoorraden.

De oversteekposities op de diverse wegen moeten veiliger. Genoemd kunnen worden de Koningin Julianaweg op meerdere plekken, zowel ter hoogte van de Boerenlaan, de Albert Schweitzerlaan alsook ter hoogte van de Oudelandstraat en het Juliana Sportpark. Ook moeten de huidige zebrapaden op een andere plek worden gelegd;

De strandopgang Arendsduin zou aangepakt moeten worden en vanaf Arendsduin zou ook een betere directe strandopgang gerealiseerd moeten worden;

De grote reclameborden in het centrum die storend zijn, zouden weggehaald moeten worden. Weliswaar zijn dit afspraken binnen de MRDH, maar de MRDH gaat niet over de openbare ruimte in onze kernen;

Verbetering van de leefomgeving, 30 km handhaven, vrachtverkeer door centrum weren etc.;

Terugbrengen van kunstwerken uit het gemeentehuis naar ’s-Gravenzande en deze hangen in bestaande gebouwen;

Maatschappelijk cultureel leven in ’s-Gravenzande verder verlevendigen;Behoud van de Maasdijk en de Nieuwlandsedijk (verlengde Maasdijk in ’s-Gravenzande en verlengde Nieuwelaan in Hoek van Holland). De Zijdijk/Beukenlaan, de Zanddijk alsmede de verlengde Zanddijk langs de Strandweg. Op de oude kaarten van 1300 komen deze dijken reeds voor ter bescherming van ingepolderde landerijen (Nieuwland, Noordland). Aanwijzen tot beschermd cultureel erfgoed zodat ze behouden blijven;

Behoud historisch erfgoed bij kerken en begraafplaatsen;

Graaf Willem II straat (deels) overkappen;

Het beeld van Gravin Machteld als het Marktplein klaar is in april weer terugbrengen naar het plein.

 

Back To Top