skip to Main Content

Wateringen

“Wateringen heeft ’t allemaal”

Wateringen is een levendig dorp, bekend om zijn evenementen Waterpop en de Wateringse wielerdag. Zo dicht tegen de stad geeft Wateringen extra kansen, maar dat gaat ook gepaard met problemen. Samen met de inwoners moeten we die aanpakken.

 Voor Wateringen heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten:

Westland Verstandig verwacht dat de verkeersproblemen in Wateringen en Kwintsheul niet voldoende worden opgelost met de maatregelen die voorzien zijn en wil een verkeersplan voor beide kernen gezamenlijk.

Zo willen wij onderzocht zien i.s.m. bewoners en winkeliers of de verkeersproblemen in het centrum van Wateringen m.n. als gevolg van doorgaande verkeer vanuit Rijswijk kunnen worden verlicht. Voor het centrum dient een parkeerplan opgemaakt te worden.

Wij willen zorgen voor goed ontsloten, betere en meer parkeervoorzieningen om de huidige parkeervoorzieningen aan het Plein, Vliethof en Gantelplein te ondersteunen en deze waar nodig te herinrichten.

Uitbreiding cameratoezicht in centrum.

Betere verkeersdoorstroming Herenstraat en doeltreffende verkeersmaatregelen nemen. Er moet een betere ontsluiting van de kern van Wateringen komen waarbij met name de Herenstraat en de Heulweg verder ontlast zouden moeten worden van doorgaand verkeer;

De Dorpskade leent zich uitstekend voor nieuwbouw van woningen omdat dat deel aansluit bij het centrum.

De Hofboerderij moet in de huidige vorm behouden worden en ofwel de gemeente moet zelf deze accommodatie blijven beheren, ofwel dat beheer moet aan een stichting, bestaande uit de gebruikers, worden overgelaten. Goed in de gaten moet worden gehouden dat er een samenhang is tussen de gebruikers en het bestuur van de stichting;

Fietspaden rond de hele Herenstraat dienen veel veiliger gemaakt te worden;

Rondom de Ambachtsweg moet de daar geplande woningbouw zo plaatsvinden dat de Ambachtsweg niet verder belast wordt met het verkeer uit die woonwijk en het industriegebiedje tussen de Ambachtsweg en het zogenaamde transitiegebied omzetten in woningen, wat beter aansluit bij de directe omgeving. De Erasmusweg ook gebruiken als ontsluiting voor de nieuwbouwwijk in het transitiegebied;

Het verenigingsleven verder stimuleren;

Meer profijt hebben van de tramverbinding tot aan Wateringse Veld en deze eventueel doortrekken naar het centrum van Wateringen;

De Ark behouden door ofwel dit als een verzorgingshuis te blijven gebruiken, dan wel een activiteit die daar dicht tegenaan zit en waarbij in ieder geval degenen die zorg nodig hebben van de Ark gebruik kunnen blijven maken;

Op verzoek van Westland Verstandig is het pleintje bij de Kantstijl opgeknapt. Nu ook nog de daar staande speeltoestellen aanpakken.

Careyn De Ark moet uiteraard voor Wateringen behouden blijven

Een deel van De Ark staat leeg en het aantal bewoners neemt af vanwege het feit dat senioren langer zichzelf moeten zien te redden. Westland Verstandig vindt dat De Ark moet blijven en een centrumrol moet blijven hebben in de dorpskernen Wateringen en Kwintsheul. Zo nodig zullen er in De Ark andere woonvormen moeten komen, crisisbedden, revalidatie voor Westlanders, de mogelijkheid bieden dat senioren ook als één van hen meer zorg nodig heeft bij elkaar kunnen blijven etc. Recente ontwikkelingen en samenwerking van zorgaanbieders en Careyn moedigen we aan. De benodigde financiën zijn er nu de gemeente structureel van het Rijk ontvangen euro’s overhoudt voor de zorg. Dat is ook de reden waarom Westland Verstandig voor 2016 tegen het doorsluizen van € 7,5 miljoen zorgeuro’s naar beheer en glastuinbouw was.

Back To Top