skip to Main Content

Lokale belastingen en tarieven koopkracht is leidend

“totale woonlasten omlaag”

De lokale belastingen OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolrechten worden samen de lokale woonlasten genoemd voor huishoudens. Er is echter een verschil tussen OZB en de andere 2 lokale belastingen. De OZB-opbrengst gaat naar de algemene middelen van de gemeente en is door deze vrij besteedbaar. Daarentegen zijn de Afvalstoffenheffing en Rioolrechten zogenaamde ‘gesloten systemen’, d.w.z. de gemeente mag niet meer heffen dan dat het kost en mag de opbrengst alleen besteden voor dat doel: afvalverwerking respectievelijk riolering. Omdat de kosten van het ophalen en verwerken van afval voor de gemeente dalen heeft het college B&W gemeend dit voordeel voor de Westlandse burgers elk jaar weer meteen in te pikken door de OZB extra te verhogen met als enige rechtvaardiging dat de woonlastenstijging dan toch nog binnen inflatie bleef. Zodoende heeft de gemeente keer op keer voor zichzelf de financiële ruimte extra vergroot ten koste van de portemonnee van de belastingbetaler. Westland Verstandig vindt dat niet verstandig en is van mening dat daar een eind aan moet komen. Huishoudens en met name het midden en klein bedrijf (MKB), detailhandel en horeca, gaan hier in toenemende mate onder gebukt. Westland Verstandig vindt het genoeg en wil pas op de plaats maken als het gaat om de lokale heffingen en tarieven.

 

Verlaging totale woonlasten van de burgers

Westland zit ten opzichte van andere gemeenten vrij hoog voor wat betreft de woonlasten. Deze kunnen dus omlaag. Ook geen verhoging van indirecte woonlasten zoals de verhoging van de tarieven van Westland Infra voor het vervoer van gas en elektriciteit, welke verhoging middels dividenduitkering weer terugkomt bij de gemeente als grootaandeelhouder. Ook geen verkapte verhoging door opwaardering woning.

 

Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor de lokale belastingen en tarieven:

  • Wij willen geen extra belastingen, zoals parkeerheffing en terrassentaks, hondenbelasting, belastingen die niet of nauwelijks maatschappelijke problemen oplossen maar slechts bedoeld lijken te zijn om de gemeentekas te spekken en ambtenaren werk te verschaffen.
  • Wij willen de toeristenbelasting meer in lijn brengen met de uitgangspunten van brancheorganisatie Recron. Afschaffen wordt dan ook niet uitgesloten. De huidige functie van ‘stok achter de deur’ voor registratie van arbeidsmigranten blijkt in de praktijk tot ongelijke behandeling van verhuurders te leiden en is straks ook niet meer nodig nu het Register Niet-Ingezetenen van kracht is geworden met de Wet Basisregistratie Personen.
  • Wij willen de Rioolrechten en Afvalstoffenheffing zoveel mogelijk matigen, waarbij uitgangspunten zijn om enerzijds kosten te besparen en anderzijds een verstandige reserve aan te houden. Dat laatste is op lange termijn nog niet geborgd.
  • Westland Verstandig wil de grafrechten verlagen door op kosten te besparen, bijvoorbeeld door inzet van vrijwilligers.

 

 

 

 

Back To Top