skip to Main Content

Zorg in Westland voor senioren en degenen die ondersteuning nodig hebben.

 

Zorg in Westland voor senioren en degenen die ondersteuning nodig hebben. Zorg met menselijke maat, meer structurele voorzieningen in Westland

 

“meer zorg op maat en zorg dicht bij”

 

Westland Verstandig strijdt voor goede zorg. Er is wel het nodige bereikt in Westland. We moeten oppassen dat we ons nu niet al te veel op de borst kloppen. Op het gebied van de zorg is er toch nog veel werk te doen!

 

Onderstaande tekst werd in 2016 uitgesproken in de Raad door Westland Verstandig:

“Recent heeft de meerderheid van de Raad ingestemd met de algemene uitgangspunten over de zorg. Onze fractie wenst een aantal concrete punten geregeld te zien die echt belangrijk zijn voor de inwoners. Genoemd kan o.m. worden de garantie van zorg dichtbij waardoor alle ouderen en degenen die al of niet tijdelijke ondersteuning nodig hebben, die zorg krijgen in hun eigen kern. Hiervoor zijn concrete stappen nodig, stappen die onze fractie wil zetten. Belangrijk is het dat ouderen het laatste deel van hun leven in hun eigen kern kunnen blijven. Dit is in het belang van de betrokkenen en voor hun naaste familie. Ook dat oudere Westlanders zolang als mogelijk bij hun vertrouwde partner kunnen blijven wonen en niet gescheiden worden omdat ze in een andere verpleegcategorie vallen. In andere gemeenten is dat prima en beter geregeld. Waarom niet in Westland? Waarom moet hier veelal de verzorging, vanwege het ontbreken van voorzieningen, noodgedwongen buiten Westland plaatsvinden? Dit wil onze fractie niet langer en hoopt op politieke steun van de andere partijen om aan deze situatie een einde te maken. Die steun was er helaas nog niet in de afgelopen raadsvergadering, haar hopelijk, zoals vaker te zien is, wel over enige tijd. Wil Westland trots op zichzelf zijn, dan moeten we zorgvuldiger omgaan met de kwetsbaren, ook als dat geld kost.”

 

Deze in 2016 uitgesproken uitgangspunten wil Westland Verstandig nog steeds realiseren!

 

Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor de zorg:

–         Westland Verstandig wil zelfstandig wonen met zorg nabij voor senioren, d.w.z. zelfstandig wonen met anderen in de buurt en zorg bij de hand. Met het maatschappelijke veld moet een Westlands Ouderenwoonakkoord gesloten worden. Betaalbare woonvormen waar ouderen zelfstandig, betaalbaar en in hun eigen buurt kunnen wonen en waar ook zorg mogelijk is. Dit is een ideale (tussen)vorm tussen thuiswonen en het verpleeghuis. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de grote behoefte bij ouderen:

  • om zelfstandig maar toch ook samen te wonen;
  • de eigen regie op het leven zo lang als mogelijk te houden
  • gaat eenzaamheid tegen
  • zorg kan samen worden ingekocht, al of niet met financiële ondersteuning van gemeente of zorgkantoor. De Berkenflat in
    ‘s-Gravenzande is al zo een plek in Westland waar dat jaren prima functioneert met een bestuur bestaande uit vrijwilligers, met relatief lage huur en kosten.
  • Ook kan gedacht worden aan zorgbuurthuizen voor een kleine groep ouderen en waar een vaste groep verzorgenden werkt.

 

De gemeente moet het initiatief nemen om dit te realiseren samen eventueel met de zorgaanbieders, wooncorporaties en belangenorganisaties of burgerinitiatieven (financieel) faciliteren.

 

Het beleidsplan “Senioren in een veranderende wereld” van de Stichting Seniorenraad Westland heeft onze volledige ondersteuning en vinden wij een prima plan, geschreven vanuit de echte zorg die nodig is en ook gerealiseerd moet worden. De aanbevelingen door de diverse commissies dienen dan ook in het beleid van de kernen 4 jaren aangepakt te worden. Jaarlijks dient samen met de Seniorenraad bekeken te worden hoe ver het staat.

 

–         Westland Verstandig pleit voor een verpleeg- en revalidatiecentrum in Westland, bij voorkeur in een groene omgeving. Als de gemeente de bouw van het World Horti Center en twee gemeentehuizen kan faciliteren en bekostigen, dan moet een dergelijk centrum ook gerealiseerd kunnen worden. Dus niet meer aangewezen op revalidatie en verpleging buiten Westland. Wij vinden het schrijnend en Westland onwaardig dat vele Westlanders vaak onder slechte verzorgingscondities en gedwongen gescheiden moeten leven van de levenspartner waar vaak vele tientallen jaren mee is samengeleefd. Voldoende crisisopvang in onze dorpskernen. Uitgangspunt moet zijn dat alle senioren als ze dat willen in hun eigen dorpskern terecht kunnen.

 

Als geen van de bestaande zorgaanbieders initiatief wil nemen dan zal de gemeente dat moeten doen, of zelf of faciliterend. Dit om Westlanders kortdurend in Westland zelf te laten revalideren om te herstellen van een ongeval, ziekte of operatie (gebroken heup, hersenletsel, brandwonden, diabetes, kanker, chronische pijn of na een hartoperatie). Ook als complexere zorg nodig is en nog niet naar huis teruggegaan kan worden, dan moet het mogelijk zijn langer te blijven in dat centrum. Daarbij ook revalidatieprogramma’s uitvoeren rekening houdend met de persoonlijke situatie en inschakeling van logopedist, diëtist, psycholoog etc. Speciale zorg voor patiënten die een beroerte hebben gehad om te proberen de uitvalsverschijnselen te beperken. Eventueel in combinatie met een revalidatiecentrum gericht op kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen, mentale beperkingen, ADHD, autismespectrumstoornissen, niet aangeboren hersenletsel.

 

–         Seniorenzorg veel meer focussen op de gewone dingen die het leven zo bijzonder maken. Een praatje maken, een drankje met leeftijdsgenoten, doezelen in de zon, een kaartavondje organiseren. Zo lang mogelijk dingen blijven doen die men nog kan doen, samen met familie, vrienden.

–         Senioren langer thuis laten wonen, zoveel mogelijk verantwoordelijkheid geven voor hun eigen welzijn, een actieve rol voor familie en vrienden, het scheiden van wonen, zorg en behandelen, de kwaliteit van de zorg, goed personeel en de betaalbaarheid van de zorg. Dit zijn de uitdagingen die voor de gemeente voorop moeten staan en waar de gemeente volop mee bezig moet zijn. De gemeente moet veel meer de kansen en mogelijkheden grijpen van het veranderende speelveld. Er moet anders naar wonen, zorg en behandelen gekeken worden. De gemeente moet samen met degenen die het betreft naar oplossingen op maat zoeken om invulling te geven aan de kwaliteit van hun leven. Waardig ouder worden moet te allen tijde het uitgangspunt zijn.

–         Geen stapeling in zorgkosten. Senioren ontzien v.w.b. doorbelasting van kosten, zoals eigen bijdragen op voorzieningen. Ook bij vraagpunten of iets onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt of Wet Langdurige Ziekte dient de gemeente de senioren te ontzorgen door dat zelf uit te zoeken zonder dat de senioren daarmee belast worden.

–         Concrete maatregelen nemen om de kwaliteit van het leven te vergroten (voldoende geschikte en betaalbare woningen, verzorging op maat, maatregelen tegen vereenzaming etc.).

–         Veel meer inzetten op zorg dicht bij huis, in iedere dorpskern een crisisopvang en in iedere kern de zekerheid dat de inwoners daar ook in de laatste levensfase kunnen blijven.

–         Toegang tot OV-haltes voor ouderen op daarvoor geschikte plaatsen en zorgen dat deze niet te ver weg zijn. Betere openbaar vervoer verbindingen, bijvoorbeeld betere verbinding Wateringen-Den Haag waar de Seniorenraad Westland ook al op wees.

–         Alternatieve vervoersvoorziening voor ouderen in de avond en in de weekends. Doel treft alternatieve vervoersvoorziening naar bestemmingen buiten de gemeentegrens, bijvoorbeeld naar Ziekenhuis Leyenburg, Reinier de Graafziekenhuis etc. Directe verbinding Poeldijk-Monster en in de avond en weekends voor ouderen Poeldijk-Monster-Naaldwijk-Maassluis etc. Eventueel in de kleinere dorpskernen shuttlebusjes inzetten op vaste tijden.

–         Binnen de gemeente door het Rijk ontvangen zorggelden ook echt besteden aan zorg en veel meer structurele zorgvoorzieningen treffen en in standhouden. Op gebied van zorg is er nog veel werk aan de winkel. Geen € 7.5 miljoen zorggeld meer wegsluizen en besteden aan voornamelijk de glastuinbouw en prestigeobjecten, zoals het College deed in 2016.

–         Veel meer oog hebben voor inwoners die tussen wal en schip terecht komen.

–         Westland moet een leeftijdsvriendelijke gemeente worden met bewegingsuitnodigende initiatieven met passend en goed functionerend vervoer op maat, alleen als het kan noodzaak om zelfstandig te wonen, goed toegankelijk loket bij gemeente.

–         Mantelzorgers zijn belangrijk voor een goede zorg. Vandaar dat de nu in Westland al aanwezige voorzieningen verder uitgebouwd moeten worden. Wat is er zo al: huishoudelijke hulptoelage voor mantelzorgers die overbelast dreigen te raken (20 uur per jaar), kennismakingspakket huishoudelijke hulp (4 uur), realiseren mantelzorgwoning, voorrangsverklaring woonruimte in mantelzorgsituaties, fiscale belastingaftrek voor zorgkosten, extra kinderbijslag voor ouders van kind met een beperking, vergoeding respijtzorg/vervangende mantelzorg bij vakantie of ziekte mantelzorger door zorgverzekering en handen in huis als 24 uursvervangingszorg ter ontlasting van de vaste mantelzorger. Toch horen wij te vaak mantelzorgers die klagen niet voldoende hulp te krijgen. De vele voorzieningen zijn blijkbaar niet toereikend of – wellicht – niet allemaal bekend. Westland Verstandig vindt een goede mantelzorg een belangrijk onderwerp en zal dit onderwerp weer op de politieke agenda laten plaatsen en bezien hoe beter hulp op maat kan worden gegeven.

–         In een Seniorengids Westland heldere, toegankelijke informatie geven over de aard, beschikbaarheid en kosten van voorzieningen;

–         Een mix van communicatiemiddelen gebruiken zodat alle senioren daadwerkelijk worden bereikt;

–         Vereenvoudiging van administratieve rompslomp en criteria bij het kunnen krijgen van voorzieningen;

–         Uitgangspunt moet zijn de wensen van de senioren en niet het budget voor het beschikbaar stellen van zorg en ondersteuning;

–         Betere begeleiding Westlandse senioren die werk zoeken;

–         Ruimere gemeentelijke financiële tegemoetkoming bij het aanpassen van woningen, veel meer tussenvormen van wonen als alternatief voor de verzorgingshuizen voor senioren die niet meer zelfstandig kunnen wonen maar nog geen indicatie hebben voor het verpleeghuis of dat niet willen. Goede faciliteiten maken zodat gedwongen apart wonen van man en vrouw in de laatste levensfase niet meer nodig is;

–         Initiatieven nemen voor het realiseren van woningen die zo zijn ingericht dat langer zelfstandig thuis blijven wonen beter mogelijk wordt. Ondersteund wonen mogelijk maken;

–         Een echt goede regeling financiering woningverbeteringen ouderen (andere opzet blijversleningen);

–         Meer transparantie DSW-regeling.

–         De gevraagde en ongevraagde adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein Westland, Seniorenraden, KBO etc. opvolgen. Site meer toegankelijk maken.

–         Het is van belang dat woningen levensloopgeschikt gebouwd worden. Ouderen kunnen dan in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Het moet mogelijk zijn om in voorkomende situaties zorg op maat te ontvangen.

–         Ook huisvesting en opvang van patiënten met somatische aandoening;

 

Dienstverlening aan ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Onze participatiemaatschappij is niet alleen verantwoordelijk voor een, vaak bijna veel te grote druk op de schouders van mantelzorgers, maar is er óók de oorzaak van dat de afhankelijkheid van veel ouderen, chronisch zieken en gehandicapten van vrijwillige hulp van familie, vrienden en kennissen soms zelfs onacceptabel hoog is geworden! Naar het oordeel van Westland Verstandig moeten we ervoor zorgen dat deze inwoners -velen van hen hebben meegewerkt aan de huidige welvaart en welzijn van De Glazen Stad– hun eigenwaarde en zelfrespect zoveel mogelijk kunnen behouden. Daarvoor dient de zelfredzaamheid van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten te worden vergroot. WV denkt dat deze doelgroep hun zaakjes met de lokale overheid in veel gevallen weer gemakkelijk zelf kan gaan regelen. Hiertoe dient de dienstverlening van de gemeente voor deze groep inwoners wel te worden uitgebreid. Westland Verstandig vindt zo’n verruiming van de gemeentelijke service trouwens alleszins redelijk en zeker ook te rechtvaardigen. De steeds verdergaande automatisering van de gemeentelijke dienstverlening en de concentratie van de gemeentelijke huisvesting in de dorpskern Naaldwijk, zijn immers twee oorzaken van de steeds grotere afhankelijkheid van, vooral ouderen, chronisch zieken en gehandicapte burgers van Westland!

Overigens kan dit plan volgens de Westland Verstandig eenvoudig worden gerealiseerd door voor deze doelgroep een rechtstreeks telefoonnummer (met daarachter een contactambtenaar) in het leven te roepen. Die contactambtenaar pleegt overleg met de terzake deskundige en bevoegde collega. Laatst bedoelde medewerker dient de aanvraag door middel van (een) huisbezoek(en) met de betreffende inwoner af te handelen.

 

Meer inzet en financiën gemeente met de navolgende doelen:

–         Verbetering Regiotaxi. Gaat nu te vaak fout. Goede busjesverbindingen vanuit Maasdijk naar de toekomstige metroaansluiting Maassluis en hetzelfde vanuit ’s-Gravenzande / Heenweg naar metro Hoek van Holland. Beter functionerend openbaar vervoer, meer haltes bij Westlandse verzorgingshuizen, meer thuishulpuren, afschaffing deel eigen bijdrages;

–         Meer ondersteuning mantelzorgers, onderscheid maken in de “zwaarte” van de mantelzorg;

–         Bestaande voorzieningen toegankelijk maken voor iedereen;

–         Financiële medicijnondersteuning chronisch zieken;

–         Westland Verstandig is altijd voorstander geweest van het langer in stand houden van de Sonnevanck. Dat gaat gelukkig gebeuren. Hetzelfde geldt voor de Ark in Wateringen.

–         Westland moet een actieve rol vervullen op het gebied van wonen en welzijn van senioren. Het gaat om het wel en wee van onze burgers. Dus is het een gemeenteprobleem. Westland is dat verplicht aan haar (oudere) inwoners.

–         Ontzie mensen met een laag inkomen of een uitkering bij het heffen van eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen. Daar hoort ook een gebalanceerde woonvisie bij die ingaat op thema’s zoals de betaalbaarheid van het wonen en passende woningen om langer thuis wonen mogelijk te maken. Informeer mensen actief over het recht op gemeentelijke voorzieningen en voorkom niet-gebruik.

–         Leerlingenvervoersbijdrage vanaf 4km afstand in plaats van 6km.

–         Gedifferentieerde mantelzorg.

 

Ons Westland Verstandig Zorgmanifest 2016 willen we uitvoeren in de komende 4 jaren. Dit luidt als volgt:

–         Meer zorg dichtbij voor de Westlandse burgers (revalidatie en crisisopvang in Westland) moet gerealiseerd worden zodat onze senioren in Westland zelf kunnen worden opgevangen en ook geen scheiding meer plaatsvindt van echtelieden omdat de ene ofwel thuis blijft wonen of in een andere verpleeginrichting verblijft dan de andere partner. Zeker huisvesting en opvang buiten Westland moet niet meer nodig zijn. In iedere dorpskern heeft een senior recht om in diezelfde dorpskern opgevangen te worden. Daarvoor dienen voorzieningen getroffen te worden.

–         Meer thuishulpuren; Ook thuishulpuren voor het maken van een praatje met de senioren/Westlanders waar de thuishulp verricht wordt. Tegengaan van vereenzaming. 

–         Alle geld bestemd voor zorg moet aan de zorg ook besteed worden. Dus geen geld wat van de minister ontvangen wordt voor de zorg besteden voor bijvoorbeeld de glastuinbouw zoals nu het geval is. Geen geld onttrekken aan de zorgpot, zeker nu in Westland nog een groot aantal structurele voorzieningen ontbreken.

–         Minder administratie en minder ingewikkelde procedures en meer geld naar handjes aan het bed, geen aparte organisaties die zorg verlenen voor de gemeente, maar vanuit de gemeente zelf doen.

–         Terugkeer nachtapotheek in Westland.

–         Meer hulp gemeente –financieel en technisch- om woningen geschikt te maken om deze zo lang als mogelijk door senioren te laten bewonen (vergroot levensgeluk van de senioren en bespaart zorgkosten).

–         Meer ondersteuning (ook financieel) van mantelzorgers. Faciliteren mantelzorgmakelaar. Mantelzorgers moeten bij beleid betrokken worden.

–         Meer financiële steun chronisch zieken en de oude regeling die daarvoor gold, weer herinvoeren.

–         Verspreiding seniorengids in Westland met alle beschikbare gegevens om hulp te krijgen. Voor ouderen zo weinig mogelijk digitaal en zoveel mogelijk in hard copy.

–         Meer zorg op maat waar de mens centraal staat.

–         Realiseren zelfstandige woningen met gemeenschappelijke ruimten en activiteiten en een beheerder en met zorg op maat en met zorg naar behoefte, collectief eventueel in te huren.

–         Bestaande voorzieningen zoals het Logeerhuis in Ter Heijde toegankelijker maken voor een ieder, dus ook met een verregaande handicap. Veel meer gebruik maken van een dergelijke voorziening en minder administratieve beletselen om dat te doen.

–         Cliëntondersteuning standaard meer inzetten.

 

Aanvullende speerpunten voor zorg gehandicapten:

–         Wij willen blijvende aandacht voor gehandicapten –jong en oud- zowel in beleid en uitvoering als het gaat om de toegankelijkheid van gebouwen, als in de digitale wereld. Ook aandacht voor blinden en slechtzienden door deugdelijke markeringen.

–         Wij willen innovatieve maatregelen een kans geven. Zo kan inzet van Wifi en huisautomatisering op maat uitkomst bieden.

–         Beter openbaar vervoer en beter functioneren Regiotaxi;

–         Beter luisteren naar het Platform Gehandicapten Westland en hun ideeën en plannen overnemen en uitvoeren.

 

Bij Westland Verstandig blijft het klachten regenen over het functioneren van Regiotaxi in Westland. Niet alleen vanuit het Platform Gehandicapten en haar leden, maar ook van vele ander gebruikers. Klachten van te laat of veel te vroeg arriveren tot plotsklapse wijziging spelregels en dus het gewoon laten staan van een gebruiker waardoor een afspraak in het ziekenhuis niet door kan gaan. Dit moet echt beter gaan gebeuren en anders moet de gemeente drastische maatregelen nemen.

 

Aanvullend speerpunt voor alle Westlanders:

Invoering van een all inclusive zorgverzekering zoals beschreven op pagina 27 van dit programma met meer standaarddekking en een minimaal eigen risico naar het model van Rotterdam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top