skip to Main Content

Westland Verstandig: Het waarom van de accountantskwestie; En nu verder?

  1. Het waarom?

De Raad moet het College van B&W controleren. Daartoe levert het College een jaarrekening aan. De Raad heeft voor de controle een raadsaccountant -Deloitte- aangesteld die uitsluitend voor de Raad controlewerkzaamheden verricht en aan de Raad daarover rapporteert. Nadat bleek dat de raadsaccountant -zonder melding vooraf zoals dwingend is voorgeschreven- stiekem het College van Burgemeester en Wethouders adviseerde in dossiers die later ook weer voor de Raad gecontroleerd moeten worden, heeft de fractie van Westland Verstandig wethouder Ouwendijk daarop aangesproken. Die gaf aan dat niet het College fout was maar de accountant, immers “het College kan bij iedereen advies inwinnen”, aldus de wethouder. Daarna heeft Westland Verstandig de accountant verzocht alle adviezen vanaf 1 januari 2010 af te geven. Deloitte zei dat aanvankelijk toe, maar uiteindelijk werd verwezen naar het College van Burgemeester en Wethouders. De burgemeester heeft afgifte van die adviezen wel toegezegd, maar kwam daar weer op terug. Voor Westland Verstandig was de maat vol en kondigde aan klachten in te dienen tegen de accountant en het College. De raadsaccountant treedt niet meer onafhankelijk op en het College maakt misbruik van de accountant omdat ook het College weet dat de slager zijn eigen vlees keurt.

  1. Geen enkel financieel probleem voor Westland

Na de aankondiging van de klachten heeft Deloitte direct gedreigd -als Westland Verstandig zou doorzetten- met het stoppen van de werkzaamheden en voorts aangegeven dat Westland geen andere accountant zou vinden omdat Deloitte een negatieve opinie richting Westland zou afgeven. De burgemeester en de raadsfracties zijn vervolgens overgegaan met het creëren van paniek: Westland zou grote schade oplopen omdat er geen positieve verklaring over de jaarrekening door Deloitte zou worden gegeven. Westland Verstandig heeft vanaf medio april aangegeven dat dit allemaal onzin was. Toen al gaf Westland Verstandig aan dat de zorgplicht Deloitte verplichtte de werkzaamheden -zij het onder strakke nieuwe voorwaarden- af te maken. Zo is het ook gelopen. Na opschorting van de werkzaamheden deelde Deloitte op 20 mei mede dat zij de werkzaamheden moest voortzetten en dat de AFM nadere voorwaarden heeft gesteld ter waarborging van de onafhankelijkheid.

  1. Weigering normale informatie te geven

Westland Verstandig heeft direct de nieuwe voorwaarden opgevraagd bij Deloitte. Die weigerde die te verstrekken en gaf aan deze enkel mondeling te willen berichten aan de voorzitter van het College en de voorzitter van het Presidium. Dat zou gebeuren op donderdag 28 mei. Westland Verstandig heeft direct aangegeven dat ze bij dat gesprek wilde zijn. Dit te meer omdat Deloitte vooraf de garantie wenste dat het gesprek niet zou worden opgenomen. Deloitte was boos omdat het gesprek op 15 mei wel was opgenomen en Deloitte toen enkele opzienbarende mededelingen deed. Van dat gesprek werd een uit 26 pagina’s bestaand verslag gemaakt. De burgemeester -belanghebbende omdat hij ook voorzitter is van het College en het College is ook in de fout gegaan door de raadsaccountant opdrachten te geven- heeft twee petten op en heeft dus een duidelijk belang alles te verdoezelen. Omdat het gevaar dreigde dat Deloitte vertrouwelijk de voorwaarden aan o.m. de burgemeester zou berichten die die dan niet mocht doorgeven, wenste Westland Verstandig persé aanwezig te zijn bij het gesprek . Alle raadsleden mogen toch zeker met de door de Raad benoemde accountant praten. Vandaar de verbetenheid van Westland Verstandig om bij het gesprek aanwezig te zijn. Volstrekt onbegrijpelijk was dat de burgemeester dat niet goed vond.

Door de aanwezigheid van Westland Verstandig ging de bespreking met Deloitte niet door. Deloitte ging na de brief van 20 mei overigens gewoon door met het werk voor Westland. Daarvoor was een gesprek echt niet nodig.

Bij de persconferentie was de burgemeester kritisch over de houding van Westland Verstandig en kondigde een extra raadsvergadering aan voor 29 mei en alsdan zou hij zich verantwoorden over de gang van zaken op 28 mei. Voorts zou hij aan de Raad verstrekken alle mails van Westland Verstandig.

  1. Extra raadsvergadering

Tijdens de extra raadsvergadering heeft Westland Verstandig de burgemeester en de andere partijen verzocht enkel op de inhoud van de accountantskwestie in te gaan en vooral ook uit te gaan dat Deloitte haar werk -onder voorwaarden- afmaakt. Het College diende wel op korte termijn alle opdrachten aan Deloitte vanaf 1 januari 2010 af te geven aan de Raad en Deloitte diende de extra opgelegde voorwaarden aan de Raad te berichten door toezending van de complete briefwisseling met de AFM. Als dat gebeurt of al gebeurd was dan zou het gedoe op donderdag 28 mei helemaal niet nodig geweest zijn en is duidelijk waar we het over hebben. Op de ochtend voor de raadsvergadering had de fractie van Westland Verstandig overigens er al op gewezen dat door verstrekking van de opdrachten en afgifte van de correspondentie een Westland onwaardige vergadering -door de burgemeester onnodig uitgeschreven- voorkomen kon worden. Anders dan Westland Verstandig gingen de andere partijen tijdens de vergadering niet in op de inhoud van de accountantskwestie. Blijkbaar kunnen of willen ze dat niet. Ook durven ze op de inhoud niet met Westland Verstandig in debat. Het gevolg is dat de andere partijen enkel uit waren op persoonlijke aanvallen op Westland Verstandig en de leden van de fractie. Termen als zieke personen die dringend behandeling nodig hebben en fractieleden die niet “weldenkend” zijn, puberaal gedrag, niet democratisch, kleine mannetjes die hun gelijk willen halen, de strijdbijl wordt opgepakt, leugenaars, de fractie lijdt aan een met name genoemde ziekte, etc. Deze en andere verwijten was echt het enige wat de zeven andere partijen te melden hadden. Plus een onjuiste voorstelling van zaken dat Westland financiële schade zou lijden terwijl Deloitte al doorging met het werk. Blijkbaar had burgemeester Van der Tak dit ook beoogd door de vergadering uit te schrijven. Dat een schijnoplossing door de burgemeester werd aangedragen -de gemeentesecretaris zou Deloitte op zaterdagochtend bellen- om de vergadering te rechtvaardigen is zonneklaar. Vreemd ook weer nu de secretaris deels verantwoordelijk lijkt voor de foute opdrachten door het College aan Deloitte.

  1. Westland Verstandig: Positief kritisch en altijd bereid tot samenwerking

De fractie van Westland Verstandig baart vorenstaande benadering door de burgemeester en de fracties grote zorgen. De boodschapper wordt aangevallen en dat niet terecht. Als de andere fracties het niet eens zijn met Westland Verstandig dan moeten zij inhoudelijk het debat aangaan en niet het op de partij of man spelen. Daarmee is het Westland en het imago van de politiek niet gediend. Fair play, transparantie, geen achterkamertjes, geen good old boys, geen gedraai en geen dubbelrol voor de raadsaccountant, dat is waar Westland Verstandig voor gaat en blijft gaan. Zij wil dit het liefst samen met de andere partijen doen, maar als die voortdurend kiezen voor een andere werkwijze en steeds de brenger van het nieuws proberen te pakken dan wordt dat erg lastig.

  1. Oplossingen

Tijdens de raadsvergadering werd nog geopperd dat bemiddeling wellicht wenselijk is. Gezien de ervaringen de afgelopen periode en ook uitgaande van de laatste vergaderingen ziet Westland Verstandig niets in bemiddeling. Uiteraard praten met alle fracties prima, maar de verschillen in benadering hoe het beste in het belang van Westland en haar inwoners moet worden gehandeld zijn te groot om te overbruggen. Per onderwerp zal iedere partij haar standpunt moeten kunnen blijven geven en debatten op inhoud horen tot het politieke spectrum. Vanuit Westland Verstandig wordt steeds de inhoud voorop geplaatst en zij zal dat blijven doen en zij zal voor haar standpunten uit blijven komen. Dat laatste ook als andere partijen niet op de inhoud willen ingaan. Westland Verstandig laat zich de mond niet snoeren ook niet door de vervelende gebeurtenissen van vorige week. Westland Verstandig komt haar verkiezingsbeloften na, heeft deze al niet ingeleverd voor het wethouderspluche en Westland Verstandig komt op voor de Westlandse burgers en blijft dat doen, ook als dat de andere politieke partijen niet bevalt. Westland Verstandig blijft gaan voor haar idealen ook als ze alleen staat. Dat laatste liever niet, maar is soms wel de realiteit. Overigens bij goede voorstellen en ideeën werkt Westland Verstandig graag mee en Westland Verstandig brengt ook veel goede plannen naar voren. Is zij het niet eens met bepaalde voorstellen van anderen, dan doet zij dat op inhoudelijke gronden en komt met alternatieven. Nogmaals het belang van de burgers staat voorop want dat is wat telt.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top