skip to Main Content

Meldpunt Westland Verstandig Deelname eigen initiatieven groenonderhoud straat

Meldpunt Westland Verstandig Deelname eigen initiatieven groenonderhoud straat / buurt / wijk / onderhoud openbare ruimte zoals speelgelegenheid

In het coalitieakkoord-actieprogramma Westland 2022-2026 Aan de slag. Voor Westland, van Westland Verstandig, GBW en de Westlandse VVD hebben we het navolgende opgenomen:
“Veel van onze inwoners hebben groene vingers en hun handen jeuken om aan de slag te gaan met het groen in hun wijk. Dat faciliteren we. Tijdens regelmatige buurtschouwen gaan we in overleg met de buurt over de invulling van het openbaar groen en de mogelijke bijdrage die de buurtbewoners willen leveren in het onderhoud hiervan. We zoeken samenwerking met bewoners-, buurt- en wijkverenigingen om groene speel- en ontmoetingsplekken te realiseren die goed gelegen/bereikbaar zijn en een toegevoegde waarde hebben voor de leefbaarheid van een buurt. We gaan initiatieven van inwoners omarmen die een plantsoen of ander groen willen adopteren, bijvoorbeeld in de vorm van ‘Opzoomerprojecten’ of als ‘buurt in uitvoering’ initiatief.”

De fractie van Westland Verstandig wil graag op korte termijn een beeld hebben van het enthousiasme wat er bij inwoners / buurt- en wijkverenigingen is om zelf groene speel- en ontmoetingsplekken in hun buurt te gaan onderhouden.

De afgelopen periode is onze fractie benaderd door talrijke inwoners, maar ook door buurt- en wijkverenigingen, die het initiatief graag willen oppakken.

Het College zal voor einde 2022 aangeven op welke wijze de gemeente een en ander ondersteunt. Wat onze fractie betreft wordt er een soortgelijke ondersteuning gegeven als bij de reeds bestaande buurtpreventenorganisaties in onze dorpen, aangepast aan de voorgenomen werkzaamheden.

Als inwoners hun straat / buurt willen aanmelden en willen adopteren voor onderhoud dan wel buurt- en wijkverenigingen zich daartoe geroepen voelen, dan kunnen zij zich op dit Meldpunt aanmelden, dan wel een formulier bij ons inleveren aan het Marktplein 10 in ’s-Gravenzande of de Prinses Julianastraat nr. 43a in Naaldwijk.

We stellen ons voor dat we voor het einde van dit jaar dan bezien welke meldingen zijn binnengekomen en hoe daar verder mee om te gaan, zodat contact kan worden opgenomen om een en ander uit te werken.

Formulier meldpunt eigen initiatieven groenonderhoud

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Back To Top