skip to Main Content

Westland Verstandig kiest voor ervaring, continuïteit en kan snel van start gaan

Westland Verstandig kiest voor ervaring, continuïteit en kan snel van start gaan

Wat deden we?
Als grootste partij had Westland Verstandig de leiding van de formatie. Zoals in maart beloofd, is dat proces medio mei afgerond en vandaag is het Coalitieakkoord-Actieprogramma ondertekend en toegelicht. Alle aan de coalitie deelnemende partijen -Westland Verstandig, GBW en VVD- hebben in dat ambitieuze programma de voor hen belangrijke punten verwoord zien worden.

De werkwijze
Gekozen werd ook voor open gesprekken met de andere partijen en belangenbehartigers -met 3 openbare gespreksrondes-, die dat zeer waardeerden. Zonder (in)formateur werd snel gehandeld en op een zeer prettige en zakelijke wijze vonden de gesprekken plaats door partijen die wisten wat hen te doen staat. Geen woorden maar daden! Ook de burgemeester en gemeentesecretaris werden geregeld geïnformeerd.

De wethouders
Inmiddels zijn de namen van de -al door een extern bureau gescreende- wethouders bekend. Westland Verstandig koos bewust voor twee personen buiten de kandidatenlijst zoals vooraf al was aangekondigd. Op 24 mei aanstaande worden de voorgestelde wethouders beëdigd en kan het nieuwe College snel aan de slag.

Waarom deze wethouders?
De Westland Verstandig wethouder zorg, senioren, kunst en cultuur, wonen en zorg is Barend Rombout. Barend is nu directeur Sociaal domein bij de gemeente Westland en is dus zeer bekend met de problematiek. Westland Verstandig wilde deze lastige en voor onze inwoners wel belangrijke portefeuille en meent met Barend een wethouder te hebben die van wanten weet en ook oog heeft voor zorg op maat. Hij is bekend met de materie en heeft uitgesproken nieuwe ideeën over de zorg, kostenbeheersing, kwaliteitsimpuls, wat nodig is voor een goede dienstverlening.

Onze tweede wethouder is Ben van der Stee die financiën blijft doen met daarnaast onder meer ruimtelijke ordening, vergunningverlening en grondzaken. Westland Verstandig heeft voor Ben gekozen omdat hij een ervaren bestuurder is, bekend met de dossiers, en de financiën steeds belangrijker worden in een tijd dat gemeentegeld schaars is. Uiteraard kennen we Ben als wethouder voor een andere lokale partij. De fractie van Westland Verstandig heeft na een aantal intensieve gesprekken de overtuiging gekregen dat Ben de juiste man op de juiste plek voor ons is. Het geweest zijn van wethouder voor een andere partij en onze kritiek op het oude College, hebben we daarbij afgewogen en meegenomen. De ervaring en kennis van Ben op het gebied van de financiën en de andere dossiers, maar ook zijn persoon, kunnen we goed gebruiken en ook met Ben zijn we in staat een vliegende start te maken. In de gesprekken hebben we de bevestiging gekregen dat onze ambities en bestuursstijl door Ben volledig worden onderschreven. Heel belangrijk vinden we daarbij de bestuurlijke continuïteit. Zouden we kiezen voor een College met alleen nieuwkomers, dan zou dat tot uitvoeringsvertraging leiden en dat vindt Westland Verstandig ongewenst. De belangen van onze inwoners en ondernemers zijn gebaat bij continuïteit en snelle aanpak. Westland Verstandig is ervan overtuigd dat deze wethouderkeuze een goede is.

Hoe verder ?
Met deze twee wethouders met veel ervaring in hun portefeuilles, samen met het College, ambtenaren en de raadsfractie -maar ook alle andere fracties- wil Westland Verstandig de Westlandse vraagstukken snel, kordaat en effectief aanpakken en de ambities en de kanteling waarmaken. Want dat laatste is wat telt. Aan de Slag. Voor Westland.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top