skip to Main Content

Westland Verstandig kwam wel al in november 2013 als eerste met het idee om de 25%-regeling voor sport- en cultuurverenigingen weer in te voeren

 

Westland Verstandig kwam wel al in november 2013 als eerste met het idee om de 25%-regeling voor sport- en cultuurverenigingen weer in te voeren

Gisteravond ontstond er tijdens de raadsvergadering een volstrekt onverklaarbaar meningsverschil tussen de raadsfracties en de wethouder enerzijds en de fractie van Westland Verstandig anderzijds. De wethouder suggereerde dat niet Westland Verstandig als eerste met de 25%-regeling was gekomen, maar het College in het Collegewerkprogramma 2014-2018. Gewezen werd erop dat Westland Verstandig wel met het initiatief gekomen was om naast sportverenigingen ook cultuurverenigingen van de 25%-regeling gebruik te laten maken. Dat was een motie van 6 november 2014. Die motie werd op uitnodiging van Westland Verstandig door een aantal andere raadsfracties gedeeld.

De wethouder “vergat” te vermelden dat op 5 november 2013 de raadsfractie van Westland Verstandig een amendement aan de Raad voorgelegd had om de begroting 2014 aan te vullen met een bedrag van € 500.000,– terzake bijdrage regeling sport- en cultuurverenigingen inclusief duurzaamheidsmaatregelen van maximaal 25% in de totale bouw- en investeringskosten. Daarmee staat vast dat Westland Verstandig als eerste het initiatief genomen heeft.

Zoals vaker waren de Raad en het College op dat moment nog niet bereid om de 25%-regeling in te voeren, maar het College deed dat wel bij het bestuursakkoord 2014-2018 en later ook de Raad door met de begroting 2015 in te stemmen waarin alsnog de 25%-regeling (eenmalig) was opgenomen. Daarmee staat vast hoe het feitelijk verloop geweest is. Is dat belangrijk: niet echt, maar het moet wel correct worden weergegeven en als dit niet gebeurt, dan wordt er gelogen en mag dat ook gezegd worden, zelfs tegen een wethouder.

Overigens is volstrekt onbegrijpelijk dat naar aanleiding van dit volstrekt onbelangrijke gebeuren de overige raadsfracties niet meer wilden doorvergaderen. Te hopen valt dat nu zij herinnerd worden aan het amendement van 5 november 2013, zij alsnog de wethouder ervan zullen weten te overtuigen dat hij voortaan beter uitzoekwerk moet doen.

Het amendement van 5 november 2013 en de motie van 6 november 2014 worden bijgevoegd.

amendement 6 bijdrageregeling inv. sportver. 5-11-13

 

motie 11 6-11-14 25%-regeling

 

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top