skip to Main Content

Westland Verstandig: Verwacht groot beroep op de 25%-regeling door sport- en cultuurverenigingen

Westland Verstandig: Verwacht groot beroep op de 25%-regeling door sport- en cultuurverenigingen

De gemeente beknibbelt ten onrechte op de openstelling voor 2017 op de 25% investeringsregeling sport- en cultuurverenigingen Westland. Het College en wethouder Mokaddem van Progressief Westland moesten naar aanleiding van de motie van Westland Verstandig de 25%-regeling weer beschikbaar stellen, niet alleen voor sportverenigingen maar ook voor cultuurverenigingen. De wethouder komt nu met een volstrekt niet toereikend voorstel. Totaal is beschikbaar € 170.000,– en dat is veel te weinig en bij meer verzoeken vindt loting plaats. Wij hebben een aantal verenigingen aangeschreven en ons vermoeden werd bevestigd dat een veelvoud aan subsidieverzoeken voor 1 mei a.s. voor 2017 worden ingediend. Loting willen wij absoluut niet en betekent onzekerheid voor de aanvragers. Er zal een groter bedrag beschikbaar moeten zijn. De aanvragende verenigingen moeten zeker zijn dat ze het gevraagde bedrag ook krijgen. Vandaar een motie met die strekking op 1 maart a.s. Die 25% bijdrage is goed voor de verenigingen, goed voor het Westlandse bedrijfsleven en goed voor de burgers die belang hebben bij goed draaiende verenigingen.

Overigens heeft de fractie nog bijgaand verzoek om inlichtingen ingediend bij het College. Er loopt een regeling voor verenigingen terzake van zonnepanelen en die regeling is, omdat er geen aanvragen van de verenigingen kwamen, uitgebreid met onder meer onderwijs. Het College is verzocht inzage te geven in de aanvragen zoals die zijn ingediend en de bedragen die daar inmiddels mee gemoeid zijn. Zo nodig dienen beide regelingen aan elkaar gekoppeld te worden. Westland Verstandig heeft vanaf het begin al aangegeven dat er één regeling zou moeten komen die dan zou zien op investeringen van zowel sport- als cultuurverenigingen.

brf Gem. Westland 036 verzoek artikel 24 regeling zonnepanelen

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top