skip to Main Content

Westland Verstandig verzoekt het College om mogelijke plannen voor huisvesting jongeren en starters op perceel Waellandweg-Poeldijkseweg duidelijker te maken voor de omwonenden

Westland Verstandig verzoekt het College om mogelijke plannen voor huisvesting jongeren en starters op perceel Waellandweg / Poeldijkseweg duidelijker te maken voor de omwonenden

Heel Westland vindt dat er meer huizen moeten komen voor onze jongeren, starters en Westlanders die geen dak boven het hoofd hebben. Ook is inmiddels duidelijk dat alleen het noemen van een mogelijke locatie voor die huisvesting in Westland tot hevige weerstand van omwonenden leidt.

Het is daarom belangrijk dat een goede communicatie plaatsvindt en dat duidelijk gemaakt wordt waar het College aan denkt: wie gaan er wonen?, hoe zien de tijdelijke huizen er uit?, hoe wordt het gebied ingericht?, hoeveel huizen? etc. Het zou goed zijn om met deze informatie naar de omwonenden te gaan en goed overleg te voeren. De wethouder heeft ons dat beloofd en dat overleg vindt deze week en volgende week dinsdagavond nog plaats. Na dat overleg pas het besluit nemen of het plan verder wordt uitgewerkt, waarbij als het al doorgezet wordt alle opmerkingen worden meegenomen.

Partijen als LPF en FVD trachten natuurlijk het beeld op te roepen dat er geen Westlandse mensen in komen te wonen, maar mensen die heel veel overlast gaan geven. Ach, van die partijen kun je dat verwachten. Dat die misleidende gedachte gesteund wordt door VVD en GBW is zeer treurig, zeker als eerst met die partijen is uitgesproken dat de betreffende locatie prima geschikt lijkt voor een beperkt aantal woningen voor de bovengenoemde personen. Westland Verstandig is wel van mening dat nu al duidelijk moet zijn dat de woningen -als het plan doorgaat- echt gebruikt gaan worden voor onze jongeren en starters en dus zeker geen statushouders of “probleemjongeren”.

De locatie moet bijdragen aan de oplossing van het tekort aan starters- en jongerenwoningen in Westland. Want dat we 1.500 woningen gaan bouwen voor starters en jongeren is de afspraak. Als VVD en GBW zo snel al draaien als een locatie in beeld is -zoals tijdens de Raad van 24 mei- zonder dat alle informatie met omwonenden gedeeld is, dan zal de realisering van 1.500 woningen een lastige opgave worden. Westland Verstandig wil wel dat snel starterswoningen gebouwd gaan worden en zal blijven gaan voor datgene wat we de kiezers beloofd hebben. Fijn dat een aantal oppositiepartijen zoals het CDA, het met ons eens is.

Nogmaals een plan moet wel gedragen worden door de omgeving en dat weegt voor Westland Verstandig erg zwaar. Wel moet de gemeente haar uiterste best doen om draagvlak te creëren en een optimale en eerlijke communicatie naar onze inwoners is en blijft erg belangrijk.

Back To Top