skip to Main Content

Westland Verstandig vindt verkoop perceel van de Eendenburcht in Wateringen slecht plan

Westland Verstandig vindt verkoop perceel van de Eendenburcht in Wateringen slecht plan

Gemeente moet daar zelf een verzamelgebouw gaan realiseren voor de Wateringse verenigingen zoals de tijdelijk elders gehuisveste vereniging The Old Counters, de nu in het gebouw zittende duivensportvereniging Samen Sterk en het Islamitisch Centrum, samen met starters- en seniorenwoningen. Dus het pand direct uit de verkoop nemen en snel concrete plannen maken.

Het College van CDA, LPF, VVD en CU-SGP voerde vergaande gesprekken met alleen het Islamitisch Centrum. Opvallend is dat LPF-wethouder Van der Stee bij de gesprekken met het Islamitisch Centrum een hoofdrol had. Hij wist dus ook wat er gaande was en steunde de verkoop. In het College werd meermaals in de afgelopen jaren over mogelijke overdracht aan het Islamitisch Centrum in het geheim gepraat. De Raad werd bewust niet geïnformeerd. Nu is er ineens een probleem, neemt het College afstand van de gesprekken die gevoerd werden met de islamitische vereniging en wil via Funda het perceel snel verkopen. De LPF-fractie distantieert zich -zo te zien- van haar wethouders in het College. Raar spelletje natuurlijk weer, zo kort voor de verkiezingen. Ook de CDA-fractie reageert en keurt de handelwijze van haar eigen wethouders in het College af. Want ook die wethouders wisten natuurlijk exact wat er speelde.

Hoe is het mogelijk dat dit alles weer kan gebeuren! Nu is er binnen het Wateringse centrum een goede ontwikkelmogelijkheid op een “goedkoop” stuk grond dat eigendom van de gemeente is en dan weet het College niets beters te bedenken dan of verkoop aan het Islamitisch Centrum of verkoop aan een ontwikkelaar met dollartekens in de ogen. Direct stoppen met dit alles en hopelijk kan de gemeente nog wegblijven van verplichte overdracht aan het Islamitisch Centrum. Wel hen meenemen in de verdere planontwikkeling, maar dan samen met de hiervoor genoemde verenigingen en woningen voor starters en senioren. Om dat alles te realiseren en het College terug te fluiten heeft Westland Verstandig om een extra raadsvergadering gevraagd. Die zal -naar verwachting- volgende week plaatsvinden. De burgemeester moet de datum nog bepalen en dat duurt weer erg lang. Wat zit daar weer achter?

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top